Роздрукувати сторінку

Мікроекономічні теорії виробництва, як навчальна дисципліна

« Назад

Мікроекономіка є однією з двох складових частин сучасної економічної теорії. Історично корені мікроекономіки йдуть в працях фізіократів (Ф. Кене), класичної (А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Б. Сео), неокласичної (А. Маршалл, Госсен, К. Менгер, Ф. Візер, С. Парето, Л. Вальрас та ін) шкіл. Як і будь-яка інша науки мікроекономіка характеризується: по-перше, власним об'єктом вивчення; по-друге, змістом, тобто предметом дослідження.

Курс «Мікроекономічні теорії виробництва» утворений на основі вивчення предмету «Мікроекономіка».

економічні-процеси-на-мікрорівні

При вивченні навчальної дисципліни студент повинен засвоїти основні економічні поняття, освоїти формули, необхідні для вирішення завдань, навчитися використовувати теорію для отримання максимальної корисності в практичному житті людей як споживачів та отримання максимального прибутку підприємцями.

Метою даних методичних рекомендацій є надання допомоги щодо формування у майбутніх спеціалістів глибоких економічних знань, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів на мікрорівні, умінь приймати обґрунтовані рішення для досягнення цілей діяльності господарюючих суб'єктів.

Міцне і глибоке засвоєння дисципліни "Мікроекономічні теорії виробництва" передбачає прослуховування матеріалу на лекціях і подальшу самостійну роботу. Робота з предмету включає вивчення тексту лекцій і джерел, зазначених у списку літератури, осмислення теоретичного матеріалу, викладеного в методичних рекомендаціях, придбання навиків вирішення завдань, а також відповіді на питання, спрямовані на самодіагностику знань, отриманих в ході вивчення теми.

мікроекономіка

Цілями освоєння дисципліни «Мікроекономічні теорії виробництва» є:

- сформувати у студентів цілісні і поглиблені уявлення по основних теоретичних концепціях, що утворюють мікроекономічні основи економічної теорії;

- ознайомити студентів з основними закономірностями функціонування і розвитку сучасної економіки на мікрорівні;

- виробити у студентів навички мікроекономічного аналізу;

- створити умови для оволодіння студентами універсальними і предметно-спеціалізованими компетенціями, необхідними для виконання специфічних функцій економіста в області розрахунково-економічної, аналітичної, науково-дослідної, організаційно-управлінської та педагогічної діяльності;

- сформувати соціально-особистісні якості випускників: цілеспрямованість, організованість, працьовитість, вміння працювати в колективі, відповідальність за кінцевий результат своєї роботи, спосіб самостійно набувати і застосовувати нові знання і вміння.

Дисципліна «Мікроекономічні теорії виробництва» відноситься до базової частини професійного циклу дисциплін державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за напрямом «Економіка».

«Мікроекономічні теорії виробництва» базується на знаннях, отриманих в рамках курсу «Економіка» чи «Суспільствознавство» та відповідних дисциплін середньої професійної освіти. Для успішного оволодіння предмету студенти повинні знати математику на рівні графічного і функціонального моделювання, основні етапи розвитку суспільства та економіки з курсу історії, основні поняття, категорії і закономірності розвитку природи, суспільства і мислення з курсу філософії.

Дисципліна «Мікроекономічні теорії виробництва» є спільною теоретичною і методологічною основою для всіх конкретних економічних дисциплін, що входять в ООП бакалавра за напрямом підготовки «Економіка».

Мікроекономічні-теорії-виробництва

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Максимова В.Ф., Єгорова М.Ю., Розанова Н.М. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи реферат з предмету «Мікроекономічні теорії виробництва» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!