Роздрукувати сторінку

Облік і аудит в банках, як навчальна дисципліна

« Назад

Робоча програма дисципліни «Облік і аудит в банках» складена з урахуванням сучасної кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит» спеціалізації «Банківська справа».

Дисципліна входить у перелік спеціалізованих облікових дисциплін і вивчає систему ведення обліку в банківських установах у відповідності з законодавчими та нормативними актами.

бухгалтерський-облік-в-банку

Мета вивчення дисципліни «Облік і аудит в банках» – набуття студентами знань та формування навичок ведення обліку банківських операцій в Україні, необхідних для ефективної роботи в банках і на підприємствах різних форм власності у взаємозв'язку з банківськими установами.

Завдання вивчення дисципліни «Облік і аудит в банках» – полягають в оволодінні методами і прийомами формування повної і достовірної інформації про фінансову діяльність банків, в набутті практичних навичок заповнення бухгалтерських документів та регістрів обліку, в умінні приймати оптимальні рішення по вдосконалення методів ведення бухгалтерського обліку в банку.

Теоретичною основою вивчення бухгалтерського обліку в банках є навчальні дисципліни: «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Банківська справа».

Знання, отримані студентами з бухгалтерського обліку в банках, необхідні для вивчення таких дисциплін, як: «Організація обліку», «Фінансовий аналіз», «Звітність підприємств» та ін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- теоретичні основи, принципи організації та Положення про вимоги організації бухгалтерського обліку та звітності в банках України;

- законодавчі акти та нормативні документи Національного банку України по організації обліку в банках;

- основні положення Уніфікованих правил по інкасо, Уніфікованих правил і звичаїв для документарних акредитивів та інших міжнародних правил;

- кореспонденцію рахунків на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку в банківських установах та інструкцію про застосування Плану рахунків;

- методику ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку активів, капіталу, зобов'язань і операцій в банківських установах.

облік-в-банківських-установах

-- Вміти:

- методично правильно оформляти первинні і зведені накопичувальні документи;

- складати кореспонденцію рахунків за основними банківськими операціями;

- методично правильно оцінювати активи, зобов'язання та капітал банку;

- визначати фінансові результати діяльності банку та ефективність їх використання.

-- Оволодівати навичками:

- організації бухгалтерського обліку в банку;

- відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

- методики оформлення первинних документів;

- складання операційного балансу банку.

В цілому процес навчання будується на застосуванні адаптивної технології навчання, яка ґрунтується на самостійній роботі, самоконтролі, прийомах дослідницької діяльності, максимальній адаптації навчального процесу.

В рамках дисципліни «Облік і аудит в банках» застосовуються також такі освітні технології: проміжне та підсумкове тестування, ділові ігри, розбір конкретних практичних ситуацій, написання творчих робіт (есе) та ін. При викладенні лекцій необхідно використовувати мультимедійні комплекси для демонстрації презентацій за темами.

Облік-і-аудит-в-банках

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Онищенко В. О., Кіндрацька Л. М. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Облік і аудит в банках» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!