Роздрукувати сторінку

Організація обслуговування, як навчальна дисципліна

« Назад

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація обслуговування» укладена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту до мінімуму змісту і рівня підготовки випускників за спеціальностями: «Організація обслуговування в громадському харчуванні», «Технологія продукції громадського харчування».

Дисципліна «Організація обслуговування» є профілюючою для спеціальності «Організація обслуговування в громадському харчуванні». Дисципліна «Організація обслуговування» відноситься до циклу спеціальних дисциплін, є єдиною для всіх форм навчання.

обслуговуюча-діяльність-персоналу

Предметом дисципліни «Організація обслуговування» є обслуговуюча діяльність персоналу при наданні послуги громадського харчування.

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами теоретичних знань та практичних умінь і навичок надання послуг з організації споживання продукції та обслуговування споживачів на підприємствах громадського харчування різних організаційно-правових форм, типів і класів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- знати:

- основні поняття, терміни і визначення в області організації обслуговування;

- класифікацію послуг громадського харчування та загальні вимоги до них;

- сучасні технології, методи, форми, засоби обслуговування;

- види та характеристику торгових приміщень, меблів, посуду, приладів, столової білизни;

- матеріально-технічне та інформаційне забезпечення обслуговування;

- правила складання та оформлення меню, карти вин і карти коктейлів;

- характеристику підготовчого, основного та завершального етапів обслуговування;

- особливості організації і техніки обслуговування споживачів у підприємствах різних типів і класів;

- порядок надання різних послуг з організації споживання продукції та обслуговування споживачів;

- правила оформлення розрахунків за обслуговування і надання послуг;

- вимоги до обслуговуючому персоналу;

- організацію праці обслуговуючого персоналу.

-- вміти:

- використовувати нормативну, правову, технічну документацію та довідковий матеріал у професійній діяльності;

- виконувати різні види сервіровки та оформлення столів;

- складати різні види меню та карти вин;

- розраховувати необхідну кількість посуду, приладів, столової білизни;

- організовувати обслуговування споживачів у різних підприємствах громадського харчування з урахуванням правил і норм міжнародного сервісу, сучасних технологій, методів і форм обслуговування;

- надавати послуги з урахуванням запитів різних категорій споживачів;

- організовувати працю обслуговуючого персоналу;

- використовувати засоби інформації для підвищення ефективності пропонованих послуг, формування на них попиту;

- враховувати принципи естетики і дизайну при організації обслуговування;

- здійснювати і оформляти різні форми розрахунків з клієнтами.

організація-обслуговування-в-громадському-харчуванні

Навчальна дисципліна «Організація обслуговування» пов'язана з іншими дисциплінами міжпредметними зв'язками: передуючими, супутніми і подальшими. Попередніми зв'язками «Організація обслуговування» з'єднана з такими дисциплінами як: «Товарознавство продовольчих товарів», «Кулінарна і кондитерська продукція громадського харчування», «Технічне оснащення підприємства», «Охорона праці», «Професійна естетика», «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Знання цих дисциплін необхідне для глибшого розуміння і оцінки якості наданих послуг.

Одночасно «Організація обслуговування» є базовою дисципліною для спеціальних дисциплін таких як: «Організація і технологія галузі», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка галузі», «Бухгалтерський облік в громадському харчуванні».

Наступними зв'язками «Організація обслуговування» з'єднана з дисципліною - «Організація і технологія обслуговування в барах».

Робоча програма дозволяє студентам вивчити і розглянути порядок обслуговування відвідувачів на підприємствах громадського харчування, особливості організації обслуговування та надання послуг на підприємствах різних типів і класів, сучасні методи і форми обслуговування. У робочій програмі дається характеристика всіх видів столового посуду і приладів, сервірування столів; приділяється увага правилам подачі страв, розглядаються особливості обслуговування всіх видів банкетів, спеціальні форми організації обслуговування; особливості обслуговування іноземних туристів.

При вивченні курсу досліджуються і використовуються дані передового вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо організації обслуговування в ресторанах, барах і кафе, що публікуються у вітчизняних та зарубіжних газетах і журналах.

Методика вивчення дисципліни будується на основі поєднання теоретичного і практичного навчання. При проведенні занять використовуються такі форми і методи навчання, як лекції, лабораторно-практичні та семінарські заняття, ділові ігри, розв'язання ситуаційних професійних завдань. Пропоновані практичні заняття, ділові ігри, відвідування підприємств громадського харчування (уроки-екскурсії) допоможуть сформувати у студентів навички та вміння з досліджуваних питань, а оформлення рефератів та складання конспектів навчать їх працювати з літературою, дозволять отримати додаткові знання з досліджуваних тем.

Особливу увагу приділяється організації самостійної роботи студентів, яка сприяє формуванню вмінь і навичок творчої праці, поглиблення професійної підготовки, самоосвіти, самостійного вирішення практичних завдань. Самостійна робота враховується при здачі заліків. З метою систематизації і закріплення отриманих теоретичних знань і практичних умінь, розвитку творчої ініціативи, самостійності, відповідальності й організованості для студентів спеціальності: «Організація обслуговування в громадському харчуванні», передбачено виконання курсової роботи.

Організація-обслуговування

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Кучер Л. С., Шкуратова Л. М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Організація обслуговування» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!