Роздрукувати сторінку

Міжнародний економічний аналіз, як навчальна дисципліна

« Назад

Термін «аналіз» з грецької трактується як «розчленування».

Економічний аналіз - це форма пізнання предметів і явищ оточуючої дійсності, який базується на діленні цілого на функціональні частини та опануванні їх у всьому різноманітті зв'язків.

Дисципліна «Міжнародний економічний аналіз» є базовою (загальнопрофесійною) частиною професійного циклу підготовки студентів за напрямом підготовки «Економічна безпека».

діяльність-підприємства

Мета опанування дисципліни - набуття студентами комплексних знань про принципи та методи аналізу і діагностики економічної діяльності організації з ціллю інформаційного забезпечення прийняття оптимальних управлінських рішень та підвищення ефективності роботи підприємства.

Завдання дисципліни: засвоєння змісту і способів застосування вихідних даних для аналізу, методики аналітичної обробки інформації, аналіз економічних (фінансових) результатів діяльності підприємства та виявлення резервів підвищення ефективності його роботи.

Вимоги до рівня освоєння змісту дисципліни:

- Знати: теоретичні засади та методику проведення економічного аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємства, методи та прийоми проведення економічних розрахунків, функціональні можливості використання інформації, відображеної в бухгалтерському обліку та отриманої аналітичним шляхом.

- Вміти: користуватися методологією і конкретними методиками економічного аналізу, виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій; за результатами проведеного аналізу готувати довідки, аналітичні записки.

- Володіти: основними інструментами самостійного проведення економічного аналізу роботи підприємства різних організаційно-правових форм, методиками дослідження резервів збільшення ефективності підприємницької діяльності.

- Зміст дисципліни: Наукові положення, предмет і завдання економічного аналізу. Методи і прийоми проведення аналізу на підприємстві. Організація аналітичної роботи. Аналіз спеціалізації та галузевої структури виробництва. Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції на підприємстві. Аналіз застосування трудових ресурсів, продуктивності та оплати праці. Аналіз стану і використання основних засобів. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції. Аналіз реалізації продукції і оцінка фінансових результатів роботи підприємства. Аналіз фінансового стану на підприємстві. Економічний аналіз діяльності установи з використанням інформаційних технологій.

Міжнародний-економічний-аналіз

Викладання дисципліни передбачає наступні форми організації навчального процесу: лекції-презентації, розрахунковий аналіз на підставі вихідних даних і показників річних звітів підприємств реального сектора економіки, есе (творча робота), ділові та рольові ігри, майстер-класи фахівців.

Програмою дисципліни передбачені такі види контролю: поточний контроль успішності у формі тестів в авторській формі, завдань і вправ; рубіжний контроль у формі подання і захисту розрахункової та/або творчої роботи (есе) і ділових ігор, і проміжний контроль у формі електронного інтернет-тестування.

економічний-аналіз

Свою увагу формуванню та становленню дисципліни приділяли такі вчені: Мучник В.С., Голланд Е.Б., Меньшиков С.М., Клименко Л.А. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Міжнародний економічний аналіз» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Висококваліфіковані спеціалісти Вам швидко та за не велику плату допоможуть у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!