Роздрукувати сторінку

Облік в комерційних банках, як навчальна дисципліна

« Назад

Комерційні банки - це кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді вкладів та депозитів. Комерційні банки здійснюють на договірних засадах кредитне, розрахунково-касове та інше банківське обслуговування юридичних і фізичних осіб.

Мета дисципліни - формування у студента цілісного уявлення про організацію обліку в комерційних банках і вміння його здійснювати відповідно до чинного законодавства та вимог сучасних банківських технологій.

комерційний-банк

Базовий курс забезпечує взаємозв'язок та гармонізацію вивчення всіх інших дисциплін.

Завдання викладання дисципліни «Облік в комерційних банках»: осмислення базових засадничих принципів організації обліку, аудиту та аналізу в кредитних організаціях, вивчення і закріплення знань нормативного матеріалу з обліку і аудиту комерційних банків, розуміння місця і значення облікової інформації в аналізі і аудиті в комерційних банках, ознайомлення учнів з практичними питаннями формування даних обліку та їх застосуванням для виявлення і мобілізації резервів підвищення ефективності господарської діяльності в комерційних банках, вироблення комплексного наукового підходу до аналізу економічних процесів і явищ, пов'язаних зі зміною законодавства та його впливом на бухгалтерський і податковий облік в кредитних організаціях.

 «Облік в комерційних банках» - дисципліна за вибором варіативної частини навчального плану.

Студент повинен до початку вивчення цієї дисципліни опанувати зміст навчальних дисциплін: «Гроші, кредит, банки», «Фінанси», «Бухгалтерський облік і аналіз», «Фінанси», «Бухгалтерський фінансовий облік», «Бухгалтерський управлінський облік» і мати уявлення про те, на яких ділянках своєї майбутньої професійної діяльності він зможе використовувати отримані знання в межах компетенцій, обумовлених специфікою його майбутньої роботи.

Дисципліна «Облік в комерційних банках» є попередньою для вивчення дисциплін: «Аудит», «Міжнародні стандарти аудиту», «Бухгалтерська фінансова звітність».

кредитні-установи

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- здатність здійснювати розрахунково-касове обслуговування клієнтів, міжбанківські розрахунки, розрахунки за експортно-імпортними операціями;

- здатність готувати звітність та забезпечувати контроль за виконанням резервних вимог Банку;

- вміння виявляти проблеми формування облікових даних і складання фінансової звітності при аналізі конкретних практичних ситуацій надавати способи їх вирішення з урахуванням чинного законодавства;

- здатний оволодіти основними прийомами ревізії, технікою контролю, навчитися виявляти економічні помилки і правопорушення у фінансово-господарській діяльності суб'єктів різних форм власності та галузевої приналежності;

- здатний брати участь у підготовці та проведенні заходів, спрямованих на ефективне планування, прогнозування та бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства і досягнення намічених результатів;

- здатний здійснювати організацію обліку і контролю на підприємствах різних форм власності та галузевої належності, здійснювати підготовку подання фінансової звітності податковим органам, обґрунтовувати і приймати рішення в області фінансової політики, управління господарської діяльністю економічного суб'єкта.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Мати уявлення:

- про використання користувачами інформації бухгалтерського обліку та звітності в процесі діяльності комерційних банків;

- про методологію та специфіку бухгалтерського обліку в банках.

-- Знати:

– порядок нормативного регулювання бухгалтерського обліку в комерційних банках;

– положення з організації і ведення обліку на різних ділянках діяльності комерційних банків;

– методологію та процедури бухгалтерського обліку в банках;

– відмінності між фінансовим і податковим урахуванням;

– склад фінансової звітності і порядок формування її показників в комерційних банках.

-- Вміти:

- документально оформляти і відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і т. д.;

- складати бухгалтерську та статистичну звітність банку;

- проводити інвентаризацію майна і зобов'язань банку;

- використовувати економічну, нормативно-управлінську документацію і довідковий матеріал у своїй професійній діяльності;

- проводити аналіз фінансово-господарської діяльності організації;

- оцінювати ліквідність і платоспроможність організації;

- користуватися нормативними документами та інструкціями регулюючих і наглядових органів, що регулюють механізм та порядок оподаткування в банках;

- самостійно працювати з нормативними документами, планом рахунків фінансово-кредитних організацій, а також вести бухгалтерський облік відповідно до існуючого законодавства і складати звітність банку.

-- Придбати навички:

- роботи з нормативно-правовими документами в професійній діяльності;

- застосування діючої класифікації об'єктів обліку в банках, методики закриття операційних бухгалтерських рахунків в комерційних банках і складанням звітності.

Облік-в-комерційних-банках

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Золотова Є. А., Курсов В.Н., Яковлєв Г.А. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати курсову роботу чи статтю з курсу «Облік в комерційних банках» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!