Роздрукувати сторінку

Адміністрування податків, як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністрування податків — це діяльність уповноважених органів влади і управління, спрямована на виконання законодавства з податків і зборів, забезпечення ефективного функціонування податкової системи та податкового контролю.

Викладання навчальної дисципліни «Адміністрування податків» спрямовано на формування у студентів глибоких, системних уявлень і знань про організаційні, правові і правозастосовні особливості професійної діяльності на основі вивчення законодавства, рекомендованої літератури, самостійної роботи, вирішення практичних завдань. Дисципліна «Адміністрування податків» є спеціальною дисципліною.

Адміністрування-податків

Метою вивчення дисципліни «Адміністрування податків» є придбання випускником знань, які мають велике методологічне і практичне значення, які можна застосувати у професійній діяльності, пов'язаної з областю податкового адміністрування, діяльністю податкових органів щодо забезпечення повноти і своєчасності сплати податків (зборів) до бюджету.

Основним завданням дисципліни «Адміністрування податків» є навчання студентів основам податкового адміністрування, отримання ними теоретичних знань і практичних навичок щодо організації роботи податкових органів з платниками податків (податковими агентами) та іншими учасниками податкових відносин при здійсненні контролю за повнотою і своєчасністю сплати до бюджету податків (зборів) та інших обов'язкових податкових платежів.

Вивчення дисципліни забезпечує реалізацію вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти в галузі організації діяльності економічних суб'єктів. Курс є обов'язковою спеціальною дисципліною і має важливе значення в підготовці фахівців для податкових органів і податкових підрозділів комерційних організацій.

Цікавим є те, що зміст навчальної дисципліни «Адміністрування податків», сприяє формуванню комплексного підходу у вивченні спеціальних дисциплін, підготовці студентів до поглибленого та інтегрованого вивчення дисциплін по конкретному оподаткуванню організацій.

Дана навчальна дисципліна відноситься до блоку «Фахових дисциплін», що означає формування у процесі навчання у студента додаткових знань і компетенцій в області підготовки інформаційної бази для прийняття економічних рішень, а також навичок самостійної роботи в податкових органах податкових підрозділах комерційних організацій.

податкові-органи

Курс «Адміністрування податків» спирається на знання, отримані при вивченні теорії податків. Даний курс дозволить студентам отримати нові знання, повторити і актуалізувати матеріал, що відноситься до інших економічних дисциплін, насамперед до податкового адміністрування.

В процесі навчання студент повинен володіти наступним набором компетенцій, які дозволять засвоювати теоретичний матеріал навчальної дисципліни та реалізовувати практичні завдання:

- володіти здатністю діяти у відповідності з Конституцією України;

- володіти здатністю розуміти соціальну значимість своєї професії, мета і зміст державної служби, виконувати громадянський і службовий обов'язок, професійні задачі у відповідності з нормами моралі, професійної етики та службового етикету;

- мати здатність до логічного мислення, аналізу, систематизації, узагальнення, критичного осмислення інформації, постановці дослідницьких завдань і вибір шляхів їх вирішення;

- здатний готувати вихідні дані, необхідні для розрахунку економічних та соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів;

- бути здатним на основі типових методик та чинної нормативно-правової бази розрахувати економічні і соціально-економічні показники, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів;

- бути здатним виконувати необхідні для складання економічних розділів планів розрахунки, обґрунтовувати їх і представляти результати роботи у відповідності з прийнятими в організації стандартами;

- здатний здійснювати бухгалтерський, фінансовий, оперативний, управлінський і статистичні обліки господарюючих суб'єктів; застосовувати методики та стандарти ведення бухгалтерського, податкового, бюджетного обліку, формування та подання бухгалтерської, податкової, бюджетної звітності;

- здатний виконувати посадові обов'язки по забезпеченню законності і правопорядку, безпеки особистості, суспільства і держави.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен мати професійні знання основ податкового адміністрування в Україні; форм і методів контролю податкових органів щодо забезпечення повноти і своєчасності надходження податків (зборів) до бюджету; вміти застосовувати отримані знання при вирішенні практичних ситуацій і завдань; володіти практичними навичками для виконання функціональних обов'язків фахівця податкових органів та податкових служб комерційних організацій.

Практичні заняття з дисципліни орієнтовані на застосування обчислювальної техніки, пакетів прикладних програм та інформаційно-правових систем.

В результаті вивчення дисципліни Адміністрування податків студенти повинні:

– знати правові основи проходження державної цивільної служби, основи управління, організації праці і діловодства в податкових органах;

– знати порядок взаємодії податкової служби з Міністерством фінансів України, органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів України, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та організаціями;

– знати передовий вітчизняний досвід організації та здійснення податкового адміністрування;

– знати форми і методи контролю податкових органів щодо забезпечення повноти і своєчасності надходження податків (зборів) до бюджету;

– вміти застосовувати отримані знання при вирішенні практичних ситуацій і завдань;

– вміти готувати проекти службових документів, збирати, систематизувати, використовувати актуальну інформацію, документувати основні операції податкового адміністрування;

– володіти практичними навичками для виконання функціональних обов'язків фахівця податкових органів та податкових служб організацій;

– володіти навичками роботи з автоматизованими інформаційними технологіями опрацювання даних, які застосовуються у податкових органах. - володіти навичками самостійної роботи, самоорганізації та організації виконання доручень;

- володіти практичними навичками документування податкових процедур для виконання функціональних обов'язків фахівця податкових органів та податкових служб комерційних організацій.

податкове-адміністрування

Свою увагу становленню курсу приділяли такі науковці: Аронов А. В., Груніна Д. К., Миронова О. А., Тітов А. С.

Отже, отримані в процесі навчання предмету Адміністрування податків знання можуть бути використані при вивченні таких дисциплін як «Організація і методика проведення податкових перевірок», «Арбітражна практика вирішення податкових спорів», «Податкове консультування».

При написанні студентських наукових робіт Вам завжди допоможе компанія кваліфікованих фахівців ІЦ «KURSOVIKS». В короткі терміни Ви зможете отримати якісну роботу за помірну ціну.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!