Роздрукувати сторінку

Бізнес-аналітика, як навчальна дисципліна

« Назад

Бізнес-аналітика – це розроблений дисциплінарно процес перетворення вхідних даних в інформацію з метою збільшення конкурентоспроможності підприємства і його загальної ефективності. Він побудований на вивченні комерційних цілей і розробці шляхів вирішення проблем, що виникають на шляху їх досягнення.

Фахівець, який проводить бізнес-аналітику, повинен володіти всім методологічним інструментарієм бізнес-аналізу і підходити до перетворення інформації в рішення комплексно. Якщо говорити конкретніше, то бізнес-аналітик є експертом, якого залучають для посередництва в комерційних відносинах, покладаючи на нього завдання збору та обробки інформації про поточний стан ринку в цілому, ефективності продажу або ситуативних нюанси потенційної угоди. Очікуваний результат його роботи – різнобічна і повномасштабна експертна оцінка з пропонованими рекомендаціями щодо подальших дій замовника. Варто розуміти, що бізнес-аналіз – це наукове дослідження явищ, розробка методик і комплексних заходів, своєрідна дисципліна, а бізнес-аналітика – практичне застосування розроблених бізнес-аналізом знань і методологій.

бізнес-аналіз

Мета даної дисципліни – формування у студентів знань в області методології, теорії і практики бізнес-аналітики. Дати студентам теоретичні знання по застосуванню сучасних методів аналізу даних у різних сферах людської діяльності. Виробити і розвинути практичні уміння і навички по використанню сучасних методів аналізу даних у сфері бізнес-проектування, економіки.

Завдання дисципліни «Бізнес аналітика»:

На шляху до досягнення зазначеної мети ставляться і вирішуються наступні завдання:

– вивчення сутності і ролі бізнес-аналітики в сучасних умовах зростаючої конкуренції і швидко мінливого ринку;

- ознайомлення студентів з основними системами бізнес-аналітики, функціями та методами бізнес-аналітики;

- знайомство з основними технологіями бізнес-аналітики, такими як OLAP-технології, DM-технології, системи візуалізації даних і рішень та ін.;

- визначення основних проблем та перспектив розвитку систем бізнес-аналітики, оцінка їх ефективності;

- формування прикладних умінь і навичок в області підтримки прийняття управлінських рішень в організації із застосуванням сучасних методів і засобів.

Дисципліна має забезпечити формування у студентів міцних теоретичних знань і практичних навичок по застосуванню сучасних методів аналізу даних у різних сферах людської діяльності.

У результаті освоєння курсу «Бізнес аналітика» студент оволодіє вміннями та навичками застосування універсальних програмних пакетів та аналітичних платформ для аналізу даних.

Дисципліна «Бізнес-аналітика» відноситься до дисциплін за вибором студента варіативної частини Професійного циклу напрямки «Бізнес- інформатика» і читається у 6-му семестрі і закінчується здачею іспиту.

Бізнес-аналітика

Перелік дисциплін із зазначенням розділів (тем), засвоєння яких студентами необхідно для вивчення дисципліни «Бізнес-аналітика»:

- Інформаційні технології обліку та аудиту;

- Загальна теорія систем;

- Моделювання бізнес-процесів.

Вивчення дисципліни «Бізнес-аналітика» дає основу для вивчення наступних курсів профілю «Електронний бізнес»:

- Системи підтримки прийняття рішення;

- Основи підприємницької діяльності;

- Нечітка логіка та нейронні мережі.

Форми роботи студентів у процесі вивчення дисципліни: лекційні, семінарські заняття, написання реферату.

Самостійна робота студентів, передбачена навчальним планом виконується в ході семестру у формі вивчення окремих питань тематичного плану дисципліни; підготовки доповідей, повідомлень, рефератів з проблемним завданням предмета з залученням знань, отриманих з теоретичного лекційного курсу і рекомендованої навчальної літератури.

бізнес-проектування

Свою увагу становленню та розвитку предмету «Бізнес-аналітика» присвячували такі науковці: С.А. Айвазян, В.Н. Тутубалін, Ю.Н. Тюрін та ін.

Отже, якщо Вас зацікавив курс «Бізнес-аналітика» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!