Роздрукувати сторінку

Бізнес-планування (Планування бізнесу), як навчальна дисципліна

« Назад

Бізнес-планування (Планування бізнесу) - важлива передумова оптимального управління виробництвом на підприємстві.

Бізнес-планування - це система плану, способу майбутніх дій, окреслення економічного змісту і послідовності кроків, що призводять до зазначеної мети.

бізнес-план

Мета курсу: аналіз сутності планування бізнесу підприємства (фірми) і становлення у майбутніх спеціалістів знань, вмінь і навичок в області методики аналізу інвестицій і застосування їх на практиці.

Завдання предмету «Бізнес-планування (Планування бізнесу)»:

- засвоєння професійних компетенцій в сфері бізнес-планування;

- обґрунтування ролі планування роботи підприємства для оцінки різноманітних варіантів розвитку підприємства;

- вивчення теоретичних і законодавчих основ бізнес-планування;

- теоретичне і практичне навчання принципам оформлення бізнес-планів;

- формування навичок аналізу фінансового та організаційного стану підприємства з ціллю його реорганізації, отримання інвестицій і кредитування.

Курс «Бізнес-планування» належить до варіативної частини спеціалізованого циклу предметів.

Для оволодіння курсом «Бізнес-планування» студенти застосовують знання, уміння, готовність, сформовані під час вивчення таких предметів: «Основи математичної обробки інформації», «Психологія» та «Прикладна інформатика».

Дисципліна «Бізнес-планування» є попередньою для вивчення подальших курсів: «Економічна теорія», «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Практикум», «Бухгалтерський облік».

Бізнес-планування

Компетенції учня, сформовані в результаті оволодіння дисципліни Планування бізнесу:

- володіє культурою мислення, спроможний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору методів її реалізації;

- здатний застосовувати знання про сучасну природничо-наукову картину світу в навчальній та професійній роботі, застосовувати методи математичної обробки інформації, теоретичного і експериментального дослідження;

- готовий застосовувати головні методи, способи та засоби одержання, зберігання і переробки інформації, готовий працювати з комп'ютером як методом управління інформацією;

- здатний працювати з інформацією в міжнародних комп'ютерних мережах;

- готовий застосовувати законодавчі документи у своїй роботі;

- здатний використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання гуманітарних, соціальних та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань;

- спроможний реалізовувати навчальні програми базових і елективних курсів у різних освітніх установах;

- здатний оцінювати ефективність використання різних систем обліку і розподілу витрат, проводити ціноутворення на товари (послуги), у тому числі на основі витрат; має навички калькулювання та аналізу собівартості продукції і здатний приймати обґрунтовані управлінські рішення на основі даних обліку;

- здатність оцінювати економічні та соціальні умови здійснення підприємницької роботи.

У підсумку вивчення курсу студент повинен:

-- Знати:

- здійснювати маркетингові дослідження для обґрунтування певного бізнес-проекту;

- складати документи, потрібні для початку діяльності фірми;

- аналізувати стан внутрішнього середовища фірми;

- розробляти схеми продажу товарів;

- проводити аналіз беззбитковості проекту;

- складати кошторис витрат на виробництво;

- заповнювати планові документи фінансової звітності.

-- Володіти:

- навичками аналізу та оцінки готових бізнес-планів;

- уміннями самостійної підготовки бізнес-плану;

- навичками аналізу (маркетингового, інвестиційного, фінансового);

- уміннями прогнозування зростання продажів;

- навичками формування ціни продукції;

- уміннями вибору джерел фінансування проекту;

- уміннями оцінки ризиків проекту;

- навичками аналізу результатів бізнес-ідеї.

Для контролю рівня сформованості компетенцій, якості знань, умінь і навичок, стимулювання самостійної роботи студентів застосовується рейтингова система оцінки рівня засвоєння навчальної дисципліни.

планування-бізнесу-підприємства

Зміст предмету «Бізнес-планування» розділений на чотири модулі, по завершенні вивчення кожного з яких здійснюється поточний контроль засвоєння освітнього матеріалу. На протязі кожного семестру здійснюється два модульно-рейтингових заходи у формі комп'ютерного тестування для перевірки самостійної роботи студентів.

Освоєння курсу «Бізнес-планування» охоплює вивчення наступних розділів:

Розділ I. Основні відомості для створення бізнес-плану.

Розділ II. Аналіз зовнішнього середовища фірми.

Розділ III. Виробниче і фінансове планування.

Розділ IV. Бізнес-розрахунки у середовищі Microsoft Excel.

Свою увагу становленню та розвитку дисципліни приділяли такі науковці: Є. М. Коршунова, Н. А. Малинина, К. В. Малініна та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Бізнес-планування» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!