Роздрукувати сторінку

Глобальна економіка (світова економіка), як навчальна дисципліна

« Назад

Глобальна економіка (світова економіка) – це єдина система, що має багаторівневу структуру і об'єднує економіки різних країн світу. Під терміном глобальної економіки часто мається на увазі зовнішньоекономічна діяльність різних країн світу без урахування державних кордонів.

Формування світової економіки пояснюється міжнародним поділом праці, що привело до появи двох «течій» - окремих секторів економіки та їх об'єднання в єдину систему.

глобалізація

Глобалізація за своїм принципом – це злиття економік багатьох країн в єдине ціле. Основні причини – підвищення рівня конкуренції, прискорене зростання науково-технічного прогресу. Основна суть глобальної економіки – розширення та оптимізації всіх наявних зв'язків між державами і людьми. Все це відбивається на процесі формування світового ринку трудових резервів, товарів і капіталів, інформаційного розвитку, появі гострих конфліктів між різними країнами.

Мета і завдання освоєння дисципліни «Глобальна економіка (світова економіка)»:

- вироблення наукового уявлення про причини та закономірності виникнення і розвитку світової глобальної економіки;

- формування уявлень про механізм функціонування світової глобальної економіки;

- формування уявлень про місце і роль процесів глобалізації в житті суспільства.

Глобальна-економіка

Основні завдання вивчення дисципліни «Глобальна економіка»:

- оволодіти основними поняттями, категоріями глобальної економіки;

- вивчити наслідки глобалізації для різних суб'єктів світового господарства;

- виявити місце України в глобальній економіці;

- оволодіти методами економічного аналізу;

- вміти працювати з фактичним матеріалом на основі отриманих знань.

У результаті теоретичного вивчення дисципліни аспірант повинен:

-- Знати:

- специфічні риси та причини глобалізації світового господарства;

- форми і сфери прояву глобалізації;

- плюси і мінуси впливу глобалізації на окремі блоки і країни.

-- Вміти:

- аналізувати сучасний економічний стан окремих країн та їх місце в глобальній економіці;

- виявляти причини і фактори процесу глобалізації, її рушійні сили;

- характеризувати наслідки глобалізації для країн, що розвиваються;

- визначати місце України в глобальній економіці;

- застосовувати знання економічних дисциплін у навчальному процесі.

-- Володіти:

- понятійним апаратом курсу «Глобальна економіка»;

- навичками пошуку та використання інформації про процеси, які відбуваються у світовій глобальній економіці;

- навичками публічного мовлення, аргументації, ведення дискусії.

світове-господарство

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Капіца Л.М., Шохіна Л.І., Богомолов О. Т. та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Глобальна економіка (світова економіка)» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату виконає всі замовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!