Роздрукувати сторінку

Гроші та кредит, як навчальна дисципліна

« Назад

Сутність грошей полягає в тому, що вони є необхідними і дуже активним елементом економічного життя суспільства, пов'язуючи різних учасників, різні сфери суспільного виробництва.

Гроші супроводжують людську цивілізацію у всій історії її розвитку. З підвищенням продуктивних сил і розширенням ринку поступово виділився один товар, що почав виконувати роль загального еквівалента на великій території. Ця роль поступово перейшла від худоби, хутра та інших товарів до металів, спочатку до міді і бронзи, а потім до золота та срібла. Переходу ролі загального еквівалента до благородних металів сприяли їх фізичні властивості: однорідність, подільність, збереженість без псування, а також трудомісткість їх добування.

Гроші-і-кредит

Наука про гроші та кредит закладає фундамент економічних знань в області фінансових відносин. Дисципліна «Гроші та кредит», виступаючи як теоретичний курс, служить основою для вивчення банківської справи. Вона є продовженням аналізу економічних відносин. У з'єднанні з економічною теорію (політичною економією), економікою на мікро - і макрорівнях, фінансами, фінансовим менеджментом та іншими навчальними дисциплінами даний курс формує погляди студентів на суть, значення і напрям використання грошей, кредиту і банків в економічному розвитку. Разом з такими напрямками науки, як банківська справа та облік у банках забезпечує підготовку працівників кредитно-фінансової сфери як фахівців широкого профілю. У цьому сенсі курс «Гроші та кредит» - специфічний курс, так як присвячений особливим економічним відносинам, а також банкам, їх ролі та діяльності в умовах переходу до ринкової економіки.

Навчальна дисципліна "Гроші та кредит" відноситься до циклу природничо-наукових та загально-економічних дисциплін і спрямована на надання студентам базових знань, необхідних для подальшого оволодіння спеціальними дисциплінами.

Загальною метою цієї дисципліни є формування у студентів системи базових знань з теорії та практики використання грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики, оволодіння методами аналізу та оцінки грошової і фінансово-кредитної політики в сучасних умовах.

грошовий-ринок

Цей курс органічно пов'язаний з економічною теорією, теорією фінансів, макроекономікою, прогнозуванням і державним регулюванням економіки, інвестуванням, міжнародними валютно-кредитними відносинами.

Завдання курсу "Гроші та кредит" – дати майбутнім фахівцям з фінансів і бухгалтерського обліку знання сутності та механізму функціонування грошей, кредиту, грошового ринку, відсотка; сформувати у них теоретико-логічну та методологічну базу, необхідну для наступного оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів, а також уміння оцінювати й аналізувати грошово-кредитну політику в країні.

В результаті вивчення курсу «Гроші та кредит» студент повинен вміти:

- аналізувати і пояснювати зміни, що відбуваються у сфері функціонування грошей, кредиту і банків і давати їм економічну оцінку;

- застосовувати отримані теоретичні знання у вирішенні практичних завдань, пов'язаних з професійною діяльністю у відповідності з обраною економічною спеціальністю;

- творчо підходити до вирішення дискусійних проблем у сфері функціонування грошей, кредиту, банків;

- самостійно працювати з навчальною, монографічною літературою та періодичними виданнями.

Викладання дисципліни здійснюється за модульно-рейтинговою системою навчання у формі лекцій і практичних занять російською та українською мовами.

грошова-політика

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Колодізєв О.М., Колесніченко В.Ф., Колотуха С.М., Власюк С.А. та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Гроші і кредит» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату виконає всі замовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!