Роздрукувати сторінку

Економіка і фінанси підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

Ринкова економіка являє собою систему вільного підприємництва. Підприємництво та підприємницька діяльність в Україні набувають все більшого значення в розвитку економіки країни, окремих регіонів. В умовах ринкової системи господарювання підприємство об'єктивно стає основною ланкою в її реалізації. Проблемам підприємництва, регулювання діяльності підприємства в ринкових умовах присвячений курс «Економіка і фінанси підприємства».

У курсі «Економіка і фінанси підприємства» розглядаються основи функціонування підприємства, створення його матеріальної бази у вигляді основних і оборотних фондів, складу та структури, напрямку ефективного використання. Витрати виробництва, їх склад, структура є важливим моментом у формуванні ціни на продукцію, що випускається, фактором зростання прибутку і рентабельності виробництва. Прогнозування і планування діяльності дозволяють підприємству виробити стратегію і тактику поведінки на ринку, домогтися стійкого фінансового положення.

Економіка-і-фінанси-підприємства

Фінансові ресурси підприємства забезпечують його функціонування, фінансування різних напрямків діяльності. Управління ними передбачає розробку фінансової політики та фінансової стратегії, що дозволяють формувати оптимальну структуру фінансових ресурсів, капіталу, забезпечувати зростання прибутку, рентабельності виробництва. Інструментами управління фінансами підприємства є бюджетування, запас фінансової міцності, фінансовий леверидж.

Мета дисципліни – розкриття теоретичних основ підприємницької діяльності в Україні в умовах ринкової економіки; основних положень щодо функціонування підприємства як основної ланки національної економіки, його організаційно-правових форм.

Завдання дисципліни – ознайомлення студентів з методологічними основами організації діяльності підприємства, його форм, створення матеріальної бази і напрямів її використання, планування і управління виробництвом, формування витрат і цін на вироблену продукцію; маркетингової діяльності і товароруху, кадрового і організаційного забезпечення; напрямками підвищення прибутковості і рентабельності виробництва, інвестиційної та інноваційної діяльності; прищеплення студентам практичних навичок у проведенні та обґрунтуванні техніко-економічних розрахунків показників діяльності підприємства в умовах ринку та конкуренції.

ринкова-економіка

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні:

Мати уявлення:

- про основні положення економічної теорії та законодавчих нормативних актів України з проблем підприємництва в умовах ринкової економіки; створення і діяльності підприємств різних організаційно-правових форм; а також основних положень по організації системи планування, фінансування і управління підприємством у сучасних умовах.

Знати:

- закономірності функціонування сучасної економіки на макро- і мікрорівні;

- основні етапи розвитку менеджменту як науки та професії;

- основні бізнес-процеси в організації;

- основні техніко-економічні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, їх роль та значення, відмінності, особливості розрахунку, необхідність застосування для аналізу, оцінки результатів діяльності, стимулювання працівників;

- фундаментальні концепції фінансового менеджменту.

Вміти:

- ставити цілі і формулювати завдання, пов'язані з реалізацією професійних функцій;

- аналізувати у взаємозв'язку економічні явища, процеси, виявляти проблеми економічного характеру;

- діагностувати організаційну культуру, виявляти її сильні і слабкі сторони;

- проводити дослідження і обґрунтування економічної доцільності вибраних сфер підприємницької діяльності; організаційно-правових форм підприємств в тому числі і малих підприємств; розробляти заходи по підвищенню ефективності виробництва, зниженню витрат на випущену продукцію; зростання продуктивності праці; підвищення прибутку, рентабельності підприємства;

- застосовувати моделі управління запасами, планувати потребу організації в оборотних коштах.

прогнозування-і-планування-діяльності

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Белашов Л. А., Ніколаєва Є. Ф. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіка і фінанси підприємства» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!