Роздрукувати сторінку

Аналіз та моделювання економічних ризиків, як навчальна дисципліна

« Назад

Економічним ризиком прийнято називати небезпеку виникнення непередбачених збитків, втрат очікуваного прибутку, доходу або майна.

Предмет «Аналіз та моделювання економічних ризиків» - предмет для студентів економічних напрямків навчання.

Для виживання в умовах ринкової економіки підприємець повинен наважитися на запровадження технічних нововведень і на сміливі, нетривіальні дії, що посилює ризик фінансових та інших втрат. Знання про ризик, методи його оцінки, уникнення, зниження до оптимального рівня є головним для будь-якого бізнесу.

Аналіз-та-моделювання-економічних-ризиків

Завданням предмету Аналіз та моделювання економічних ризиків є знайомство студентів з головними положеннями та формами оцінювання ризику, прийняття рішень при невизначеності, моделювання економічних систем в умовах ризику і невизначеності. Знання та навички, одержані при опануванні курсу, можуть бути застосовані в курсах і спецкурсах з мікроекономіки, теорії рівноваги, теорії фінансів, статистичного прогнозування, корпоративного планування і управління.

У викладанні курсу широко використовуються оглядові лекції з акцентом на самостійну роботу студентів. Студентам надається можливість виконання самостійних робіт (есе) з доповіддю на заняттях і обговоренням. Від студентів вимагається систематичне відвідування лекцій та практичних занять.

Метою курсу є вивчення та освоєння студентами теорії і методів прийняття рішень в економіці та бізнесі в умовах невизначеності і ризику.

Предметом освоєння дисципліни Аналіз та моделювання економічних ризиків є наступні об'єкти:

- підходи до встановлення пріоритетів ризиків;

- алгоритми аналізу професійного ризику;

- міри ризику, джерела ризику;

- ігри за наявності різних видів невизначеності.

економічні-ризики

В результаті вивчення дисципліни «Аналіз та моделювання економічних ризиків» студенти повинні придбати:

– навички визначення та класифікації ризикових ситуацій;

– знання з основ теорії моделювання реальних задач прийняття рішень та методів вибору оптимальних рішень при невизначеності та ризику;

– вміння розробки (формалізації) економіко-математичних моделей задач вибору рішень і використання для їх вирішення спеціальних методів;

– навички у використанні обчислювальних методів розв'язання задач на ЕОМ стосовно до задач планування і управління в економіці та бізнесі при невизначеності та ризику з метою вибору найбільш ефективних рішень.

Дисципліна «Аналіз та моделювання економічних ризиків» відноситься до варіативної частини професійного циклу дисциплін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати:

• Знати:

- основні поняття, визначення та задачі теорії ризику, а також теорії корисності;

- основні прийоми визначення класів ризиків по частоті і потенційному збитку;

- головні принципи моделювання ризикових ситуацій та методи їх аналізу;

- основні поняття теорії статистичних та позиційних ігор і теорії прийняття рішень;

- методи, прийоми, алгоритми моделювання ризикових ситуацій.

• Вміти:

- вирішувати практичні задачі по знаходженню оптимальних стратегій гравців в різних класах статистичних ігор;

- знаходити числові характеристики основних типів ризикових ситуацій, аналізувати деякі види невизначеностей;

- дослідити задачі теорії корисності;

- застосовувати принципи розв'язання задач прийняття рішень у ризикових ситуацій;

- визначати звичайні та особливі режими функціонування складних систем;

- представляти результати проведеного дослідження ризикових ситуацій науковій спільноті у вигляді статті чи доповіді.

• Володіти:

- прийомами оптимізації заходів безпеки та зниження ймовірності надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;

- навичками роботи з реальними об'єктами, дослідження яких базується на засадах теорії ризику;

- навичками подання результатів дослідження ризикових ситуацій у вигляді статті або доповіді.

Цікавим є те, що курс «Аналіз та моделювання економічних ризиків» завершується заліком. Обов'язковою умовою допуску студента до заліку є успішне виконання індивідуальних і колективних домашніх завдань і аудиторних контрольних робіт.

моделювання-економічних-систем

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Таха Х., Нейман Дж., Моргенштерн О.

Отже, якщо Ви вивчаєте предмет «Аналіз та моделювання економічних ризиків» і Вам потрібна допомога у написанні курсових та дипломних робіт будь-якої важкості, звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив талановитих педагогів швидко та якісно надасть Вам допомогу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!