Роздрукувати сторінку

Економічна безпека, як навчальна дисципліна

« Назад

Економічна безпека - це стан захищеності економіки від зовнішніх і внутрішніх загроз.

В якості об'єктів економічної безпеки виступають економічна система країни, що включає виробників та продавців продукції, робіт і послуг, а також природні багатства (сільськогосподарські угіддя, ліси, річки, озера, моря, шельф, корисні копалини та ін.).

безпека-країни

До числа суб'єктів, покликаних забезпечити економічну безпеку держави, входять галузеві міністерства і відомства, податкові та митні служби, банки, біржі, фонди, страхові компанії, виробники та продавці продукції, робіт і послуг, товариства споживачів.

Основні загрози безпеки держави, що діють у сфері економіки:

- втрата державного управління економікою, оподаткуванням, зовнішньою торгівлею;

- порушення міжгалузевого балансу народного господарства;

- руйнування грошової і фінансово-кредитної систем;

- безконтрольне зростання зовнішнього боргу;

- розвал виробництва, встановлення контролю іноземного капіталу за вітчизняною економікою;

- безконтрольне розкрадання природних ресурсів, витік і розвал інтелектуального потенціалу;

- невідповідність продуктивних сил і виробничих відносин рівню технологічних розробок.

Дисципліна «Економічна безпека» є однією з основних у підготовці фахівців, знайомить їх з науково-практичним апаратом економічної безпеки суб'єктів різного рівня, з методичними підходами та практичними заходами щодо забезпечення сталого розвитку суб'єктів в умови прийнятного рівня ризику, впровадження в практику комплексу заходів щодо підвищення економічної безпеки.

Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок в галузі економічної безпеки держави, суб'єктів України, а також господарюючих суб'єктів і застосування отриманих при цьому знань у своїй практичній діяльності.

Економічна-безпека

Навчальні завдання дисципліни:

1. Використання сучасних методик визначення і моніторингу ризику та економічної безпеки.

2. Визначення прийнятного рівня ризику.

3. Визначення загроз для економічної безпеки.

4. Визначення значущих чинників економічної безпеки.

5. Здатність генерації управлінських рішень в області управління економічною безпекою.

6. Управління вразливістю об'єктів економіки, регіонів і країн.

7. Аналіз та забезпечення перспектив управління людським фактором економічної безпеки.

8. Визначення комплексу заходів щодо підвищення економічної безпеки.

Дисципліна «Економічна безпека» відноситься до дисциплін базової частини Професійного циклу. Вона має логічний зв'язок з іншими дисциплінами базової та варіативної частини програми підготовки за спеціальністю «Економічна безпека»: «Управління організацією (підприємством)», «Економіка організації (підприємства)», «Економічний аналіз», «Бухгалтерський облік».

Вимоги до вхідних знань – наявність у студентів загальних уявлень про системі функціонування регіональної економіки і країни в цілому.

Вимоги до результатів освоєння змісту дисципліни:

- здатність дотримуватись у професійній діяльності вимоги правових актів у сфері захисту державної таємниці та інформаційної безпеки, забезпечувати дотримання режиму секретності;

- здатність аналізувати показники фінансової і господарської діяльності державних органів, організацій і установ різних форм власності;

- здатність аналізувати результати контролю, досліджувати та узагальнювати причини і наслідки виявлених відхилень, порушень та недоліків і готувати пропозиції, направлені на їх усунення;

- здатність проводити аналіз і давати оцінку можливих економічних ризиків, складати і обґрунтовувати прогнози динаміки розвитку основних загроз економічної безпеки;

- здатність аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію, що міститься в обліково-звітній документації, використовувати отримані відомості для прийняття рішень щодо запобігання, локалізації та нейтралізації загроз економічній безпеці;

- здатність використовувати знання теоретичних, методичних, процесуальних і організаційних засад судової експертизи при виробництві судових економічних експертиз і досліджень;

- здатність виявляти та усувати причини і умови, що сприяють корупційним проявам у колективі.

-- Знати:

- основні терміни і визначення дисципліни «Економічна безпека».

- Законодавчу основу діяльності підрозділів економічної безпеки комерційних організаціях. Взаємозв'язок безпеки та економічних інтересів суспільства і держави, компоненти, методи і засоби забезпечення економічної безпеки підприємства та держави, закономірності функціонування сучасної економіки на макро - і мікрорівні, сучасні методи економетричного аналізу, основні результати новітніх досліджень, опубліковані у провідних фахових журналах з проблем макро-, мікроекономіки.

-- Вміти:

- при аналізі діяльності господарюючих суб'єктів визначати можливі джерела загроз його зовнішньої і внутрішньої безпеки; розробляти системи заходів, перешкоджають здійсненню крадіжок на основі знання їх основних способів вчинення; розробляти системи заходів, що перешкоджають здійсненню шахрайств на основі знання основних структур шахрайства й способи їх запобігання та розпізнання.

-- Володіти:

навичками розробки системи заходів щодо запобігання витоку відомостей, що становлять комерційну таємницю; навичками формування договірних відносин з урахуванням специфіки діяльності господарюючих суб'єктів з метою забезпечення його економічної безпеки; прийомами організації інформаційного захисту, охорони інтелектуальної власності, матеріальних цінностей, персоналу, конфіденційної інформації підприємства.

економічна-безпека-держави

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: М.Н. Кондратьєва, Є.В. Баландіна та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економічна безпека» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!