Роздрукувати сторінку

Актуальні проблеми міжнародної торгівлі, як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальні проблеми міжнародної торгівлі – навчальний предмет, який викладається для студентів економічних напрямків навчання.

Мета опанування курсу навчальної дисципліни «Актуальні проблеми міжнародної торгівлі»: є отримання слухачами магістратури теоретичних знань у галузі міжнародної торгівлі; знання тенденцій міжнародної торгівлі товарами, послугами, інноваціями, а також міжнародні організації, що регулюють світовий фінансовий ринок в умовах світової кризи, та інші глобальні проблеми впливу на сучасний стан міжнародної торгівлі.

Актуальні-проблеми-міжнародної-торгівлі

Дисципліна «Актуальні проблеми міжнародної торгівлі» орієнтована на підготовку професіоналів в області світової економіки та ЗЕД в Україні.

Завдання курсу Актуальні проблеми міжнародної торгівлі:

⎯ оволодіння магістрами знаннями в області теорії міжнародної торгівлі, їх актуальність на сучасному етапі;

⎯ формування умінь застосовувати сучасні знання і методи організації міжнародного бізнесу;

⎯ розвиток навичок використання принципів і засобів в організації міжнародного бізнесу;

⎯ формування і розвиток професійних якостей фахівців.

Дисципліна «Актуальні проблеми міжнародної торгівлі» відноситься до варіативної частини (за вибором) дисциплін професійного циклу і рекомендовано до вивчення у 1 семестрі.

Спеціальні вимоги до вхідних знань, умінь і навичок не потрібні.

Дисципліна Актуальні проблеми міжнародної торгівлі є попередньою для дисциплін (модулів):

– професійного циклу: модуля «Міжнародна торгова система (за вибором), модуля «Зовнішньоторговельні переговори» (за вибором).

міжнародна-торгівля

Процес вивчення дисципліни «Актуальні проблеми міжнародної торгівлі» відповідно за напрямом «Економіка» магістерська програма «Світова економіка і міжнародний бізнес» спрямований на формування таких компетенцій:

-- Професійних:

- здатність розробляти стратегії поведінки економічних агентів на різних ринках;

- здібності готувати аналітичні матеріали для оцінки заходів в області економічної політики і прийняття стратегічних рішень на мікро- і макрорівні;

- здатність складати прогноз основних соціально-економічних показників діяльності підприємства, галузі, регіону та економіки в цілому.

-- Загальнокультурних:

- здатність самостійно набувати (у тому числі за допомогою інформаційних технологій) і використовувати в практичній діяльності нові знання та вміння, включаючи нові області знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності.

Прививчення дисципліни Актуальні проблеми міжнародної торгівлі студенти повинні:

-- Знати:

- закономірності функціонування сучасної економіки на макро- і мікрорівні;

- сучасні методи економетричного аналізу;

- основні терміни і поняття міжнародної торгівлі;

- міжнародні організації і національні норми регулювання ЗЕД та міжнародної торгівлі;

- сферу інтересів національної економії та міжнародної торгівлі;

- сучасні та альтернативні теорії міжнародної торгівлі;

- економічні показники, що характеризують тенденції міжнародної торгівлі.

-- Вміти:

- самостійно розбиратися в ситуаціях на світовому ринку товарів, послуг, технологій, фінансів;

- аналізувати діяльність ТНК на світовому ринку;

- орієнтуватися в особливостях конкурентних переваг на різних світових ринках;

- формувати прогнози розвитку конкретних економічних процесів на макро - і мікрорівні.

По завершенні вивчення дисципліни «Актуальні проблеми міжнародної торгівлі» магістри повинні володіти навичками:

⎯ самостійно працювати з науковою літературою;

⎯ економіко-математичного інструментарію при обчисленні показників діяльності ТНК і прогнозування міжнародної торгівлі в регіонах;

⎯ прийняття рішень щодо інтеграції України у світову систему.

Реалізація компетентнісного підходу має на меті широке застосування в освітньому процесі активних та інтерактивних форм здійснення занять (семінарів в діалоговому режимі, дискусій, ділових ігор, розбір конкретних ситуацій, групових дискусій).

Цікаво те, що основні знання формуються теоріями, принципами, аналітичними інструментами, інформацією про процеси і методикою проведення наукових досліджень в професійній області. Вміння, потрібні для застосування аналітичних методів, краще засвоюються магістрами при вирішенні ситуаційних завдань.

Дискусійні навички, як наслідок навчання методом ситуаційних завдань, є першим кроком у здобутті успіхів у конкурентному середовищі.

міжнародний-бізнес

Свою увагу становленню предмету приділяли такі науковці: Комсов В.П., Кумаков М.В., Кокушкіна І. В., Воронін М. С.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Актуальні проблеми міжнародної торгівлі» і не маєте часу для здійснення індивідуальних завдань з предмету, звертайтесь в компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих викладачів швидко та якісно Вам у цьому допоможе.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!