Роздрукувати сторінку

Економіка підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

При формуванні ринкових відносин підприємство стає важливим елементом ринкової системи, що вимагає перегляду форм і засобів ведення його роботи.

Економіка підприємства – поняття складне і багатогранне, яке, по-перше, є важливою ланкою формування ринкового господарства; по-друге, сферою діяльності, направленої на задоволення підвищення потреб; по-третє, наукою, що вивчає структуру економічних відносин з приводу ефективного застосування ресурсів, розподілу результатів виробництва, обґрунтування логіки поведінки підприємства в ринкових умовах.

економіка-підприємства

Курс «Економіка підприємства» систематизовано викладає основні положення економіки як науки, що розглядає інструментарій, реалізує ці положення на рівні підприємства.

Економіка підприємства – порівняно молодий науковий предмет, становлення якого в якості самостійної сфери знань належать до поч. XX ст. Основоположником даної дисципліни, що дав їй назву і зробив плідний вклад у розвиток методології, вважається німецький вчений Е. Шмаленбах (1873-1955). Разом з тим джерела науки про веденні господарства знаходяться в працях по бухгалтерському обліку (XII–XVII ст.), початковому товарознавстві і купецьких технологіях (XVIII–XIX ст.).

Економіка підприємства – це наука, що досліджує варіанти вибору ефективного проведення господарства на підприємстві в умовах обмежених ресурсів з ціллю задоволення потреб ринку. Економіка вчить, що в процесі виробництва економічно обґрунтовані рішення слід вибирати з ряду альтернативних варіантів, перш за все, з урахуванням:

− ефективності використання у виробництві обмежених ресурсів (природних, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсів, підприємницьких та управлінських здібностей);

− задоволення запитів споживачів;

− отримання підприємством максимального прибутку.

формування-ринкових-відносин

При цьому критеріями виробництва і реалізації продукції є виготовлення конкурентоспроможної та рентабельної продукції, одержання максимального прибутку, забезпечення фінансово-економічної стабільності підприємства.

Мета вивчення «Економіки підприємства» – становлення цілісного і системного уявлення про ефективне ведення господарства на підприємстві в умовах обмежених ресурсів, впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на виробництво; вироблення вміння щодо вибору економічно виправданої стратегії і тактики адаптації підприємства до мінливого зовнішнього середовища і, в кінцевому рахунку, по обґрунтуванню управлінських рішень щодо того, що, як і для кого виробляти.

Завдання оволодіння курсу «Економіка підприємства»:

− вивчення характеристик функціонування організацій різних господарсько-правових форм в динамічно мінливого ринкового середовища;

− вироблення і закріплення навичок проведення комплексних економічних розрахунків;

− вироблення вмінь визначення і обґрунтування вибору економічно доцільної стратегії і тактики господарської діяльності організації (підприємства);

− системне вивчення економічного інструментарію оцінки рівня економічної ефективності діяльності організації (підприємства), способів максимізації прибутку, мінімізації збитків, забезпечення конкурентоспроможності продукції;

− освоєння методів прогнозування розвитку економічних процесів і вироблення стратегії розвитку організації (підприємства).

Об'єктами вивчення даної дисципліни є виробнича, соціальна, комерційна та економіко-фінансова діяльність підприємства по виконанню функцій, що забезпечують взаємозв'язок виробництва і ринку, механізми дії економіки, вибір оптимального поєднання ресурсів, форм і методів організації виробництва, забезпечення конкурентоспроможності товарів і підприємства з метою задоволення потреб ринку, отримання прибутку і забезпечення розширеного відтворення.

Предметом вивчення «Економіки підприємства» є поведінка його працівників, насамперед менеджерів і керівників, господарської, виробничої, комерційної та фінансової сферах діяльності, і в першу чергу – вибору ефективного варіанту використання обмежених ресурсів підприємства в цілях забезпечення конкурентоспроможності товару та більш повного задоволення потреб ринку.

ринкове-середовище

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Бондарь Н. Н., Ткаченко Н. М., Тян Р. Б. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіка підприємства» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!