Роздрукувати сторінку

Аудит, як навчальна дисципліна

« Назад

Аудит – це підприємницька діяльність по незалежній перевірці бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організацій і індивідуальних підприємців.

Навчальна дисципліна «Аудит» є спеціальною, встановлює базові знання, потрібні для одержання професійних навичок.

Аудит

Важливою метою оволодіння курсу «Аудит» є навчання студентів спеціальним методологічним технічним прийомам і способам, які показують зміст фактів господарського життя, а також мають на них вплив з метою пізнання предмета аудиту.

Беручи до уваги зазначену мету, у процесі оволодіння дисципліни вирішуються такі задачі:

- вивчити, що собою являє система фінансового контролю;

- вивчити основи аудиту;

- вивчити методологію аудиту;

- вивчити методику проведення аудиту господарсько-фінансової діяльності організації.

Студент, вивчивши дисципліну, повинен:

-- Знати:

- стандарти аудиту, етику аудитора.

-- Вміти:

- користуватися джерелами економічної інформації методами і прийомами аналізу;

- користуватися нормативними документами та інструкціями Державної Фіскальної служби України.

-- Володіти:

- навичками складання документів аудитора (плану, програми аудиту, договору на надання аудиторських послуг, аудиторського висновку і т. д.).

аудиторська-діяльність

Засвоєння програмного матеріалу дає змогу становленню у студентів нового економічного мислення.

Робоча програма освітнього курсу «Аудит» складена в залежності від специфіки підготовки фахівців. Програма включає послідовне вивчення навчального матеріалу та розподіл навчальних годин за розділами (темами), а також містить перелік практичних занять, не порушуючи логіки викладу дисципліни, за умови виконання вимог до рівня підготовки випускників.

Дисципліна «Аудит» ґрунтується на знаннях і вміннях, одержаних студентами при освоєнні предметів: «Бухгалтерський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Податки і оподаткування» та ін.

При вивченні дисципліни звертається увага на її прикладний характер, показується, де і коли вивчаються теоретичні положення та практичні навички, що можуть бути використані в майбутній практичній діяльності.

Вивчення матеріалу ведеться у формі, доступної для розуміння студентів, дотримується єдність термінології у відповідності з діючими державними стандартами.

Для проведення занять використовуються лекційні заняття, організаційно-діяльнісні та ділові ігри, розбір виробничих ситуацій, проводяться дискусії з актуальних проблем аудиту, робота з методичними і довідковими матеріалами, застосовується обчислювальна техніка.

При викладенні дисципліни за відповідними розділами і темами використовуються законодавчі і нормативні акти, а також інструктивні та керівні матеріали галузевих міністерств і відомств.

Для розвитку творчої активності студентів передбачена позааудиторна самостійна робота з проблем аудиторської діяльності в умовах ринку.

Освоєння дисципліни передбачає практичне осмислення її розділів і тем на практичних заняттях.

курс-Аудит

Свою увагу становленню та розвитку предмету «Аудит» приділяли такі науковці: Подольський В. І., Шеремет А. Д., Суйц В. П. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Аудит» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!