Роздрукувати сторінку

Бюджетна система, як навчальна дисципліна

« Назад

Бюджетна система – важлива складова фінансової системи держави, в який включаються бюджети муніципальних і державних організацій, створених на економічних відносинах і юридичних принципах.

Цілями освоєння курсу «Бюджетна система» є знайомство студентів з теоретичними знаннями в сфері конструювання і існування бюджетної системи України, організації бюджетного процесу в України, а також з практичними положеннями процесу формування і застосування бюджетних коштів.

Бюджетна-система

Головними завданнями освітнього курсу «Бюджетна система» є:

1. Розкриття змісту державного бюджету як економічної категорії, його функцій та ролі як фінансової бази соціально-економічного становлення суспільства;

2. Виклад бюджетного устрою та бюджетної системи України, принципів організації бюджетної системи;

3. Висвітлення організаційно-правових засад бюджетної системи, бюджетних прав органів державної влади і місцевого самоврядування;

4. Виклад бюджетної класифікації і бюджетного процесу.

Для освоєння предмету «Бюджетна система» необхідні знання з таких курсів:

- «Мікроекономіка» - особливості існування сучасної економіки на мікрорівні; головні поняття, категорії і інструменти економічної теорії.

- «Макроекономіка» - особливості становлення сучасної економіки на макрорівні.

- «Статистика» - основи побудови, обчислення та аналізу сучасної системи показників, що окреслюють роботу господарюючих суб'єктів на мікро- і макрорівні.

- «Фінанси» - теоретичні знання в сфері формування фінансів і функціонування різних областей і ланок фінансової системи.

бюджетна-система-України

Мінімальні вимоги до «вхідних» знань, важливих для успішного освоєння даного предмету: засвоєння програм із окреслених вище дисциплін.

Оволодіння курсу «Бюджетна система» направлено на становлення у студентів наступних компетенцій:

- володіє культурою мислення, спроможний до узагальнення, аналізу, закріплення інформації, постановці мети та вибору шляхів її реалізації;

- здатний розуміти і проводити аналіз світоглядних, соціально і особистісно-значущих філософських проблем;

- здатний розуміти рушійні сили і особливості історичного процесу; події та процеси економічної історії; місце і роль своєї країни в історії людства і в сучасному світі.

У підсумку оволодіння курсом студент повинен:

-- знати:

- законодавчі та інші нормативні правові акти, що встановлюють основи побудови та існування бюджетної системи України;

- основи організації бюджетного процесу в Україні;

- головні напрями бюджетної політики України в сучасних умовах;

- зміст та організацію міжбюджетних відносин в Україні;

- особливості формування бюджетів різних рівнів та бюджетів державних позабюджетних фондів;

- етапи здійснення бюджетного процесу в Україні і повноваження його учасників.

бюджетні-кошти

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Дьяконов та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Бюджетна система» і Вам терміново потрібно виконати будь-яку письмову роботу на задану тему, а часу у Вас бракує, ми завжди прийдемо на допомогу. Компанія ІЦ "KURSOVIKS" швидко та за помірну плату виконає всі замовлення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!