Роздрукувати сторінку

Автоматизація обліку банківських установ, як навчальна дисципліна

« Назад

Автоматизація обліку банківських установ – начальний предмет для студентів економічних напрямків навчання.

Автоматизація банківської діяльності отримала широке застосування наприкінці XX століття як за кордоном, так і в нашій державі. Майже в кожному банку сьогодні функціонує банківська інформаційна система (БІС).

БІС – система програмно-технічних засобів автоматизації виконання банківських операцій. Ці системи можна умовно підрозділити на кілька частин. Основна частина і отримала назву автоматизованої банківської системи (АБС).

автоматизація-банківської-діяльності

Сьогодні курс «Автоматизація обліку банківських установ» є досить популярним на економічних факультетах навчальних закладів.

Мета курсу Автоматизація обліку банківських установ є одержання студентами теоретичних знань в сфері використання популярної комп'ютерної техніки для розв’язання задач автоматизованої обробки економічної інформації в банку, надання в систематизованому вигляді інформації про актуальні інформаційно-аналітичні системи, що ефективно використовуються в практиці діяльності західних і вітчизняних банків, формування цілісного уявлення про інформаційні процеси в банках; теоретична і практична підготовка студентів до нових умов роботи в інформаційному суспільстві. В якості предметної області розглядаються різні ланки фінансово-кредитної системи, в першу чергу – банки (центральний і комерційні).

Завдання дисципліни Автоматизація обліку банківських установ:

- отримання систематизованих знань про сучасні комп'ютерні технології, що застосовуються в банківській роботі;

- ознайомлення з основними методами якісного і кількісного оцінювання банківської інформації;

- дослідження питань пов'язаних з основами автоматизації процесу управління банківською роботою;

- оволодіння вміннями роботи з прикладними програмами, за допомогою яких відбувається автоматизація головних функцій банку;

- вироблення вміння індивідуального прийняття рішення про запровадження тих чи інших інформаційних технологій для автоматизації банківської діяльності.

автоматизація-обліку-банківських-установ

У підсумку оволодіння дисципліни Автоматизація обліку банківських установ магістрант повинен оволодіти компетенціями:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;

- здатність узагальнювати і критично оцінювати результати, отримані вітчизняними та зарубіжними дослідниками, виявляти перспективні напрямки, складати програму досліджень;

- здатність розробляти стратегії поведінки економічних агентів на різних ринках;

- здатність готувати аналітичні матеріали для оцінки заходів в області економічної політики і прийняття стратегічних рішень на мікро - і макрорівні;

- здатність аналізувати і використовувати різні джерела інформації для проведення економічних розрахунків.

У результаті освоєння дисципліни магістрант повинен:

-- Знати:

- основні етапи розвитку ринку автоматизованих банківських систем;

- основи та етапи побудови сучасних автоматизованих банківських систем;

- функції автоматизованих банківських систем;

- основні вимоги до автоматизованих банківських систем;

- сучасні методи створення автоматизованих банківських систем з використанням CASE-технологій і високорівневих засобів програмування;

- процеси перевірки і введення платіжних документів клієнтів банку;

- особливості автоматизованої обробки різних типів платіжних документів;

- технологічні аспекти пластикового бізнесу в комерційному банку з точки зору автоматизації банківської діяльності.

-- Вміти:

- використовувати інформацію нормативних актів при проектуванні автоматизованих банківських систем;

- застосовувати на практиці навички роботи з універсальними пакетами прикладних програм для автоматизації банківських завдань;

- застосовувати на практиці навички роботи з автоматизованими банківськими системами;

- використовувати різні види систем «Інтернет-банк»;

- проводити введення платіжних документів різних типів в систему «Операційний день банку»;

- орієнтуватися на ринку автоматизованих банківських систем і вміти вибрати оптимальних програмний продукт для автоматизації банківської діяльності;

- виступати постановником завдань і вміти адекватно створити інформаційну модель предметної (банківської) області, що враховує послідовність обробки даних і структуру взаємозв'язку між ними.

-- Володіти:

- навичками роботи з банківськими інформаційними системами, практичної реалізації банківських інформаційних технологій в системі банківських послуг і електронних розрахунків.

Вивчення даної дисципліни базується на знаннях таких курсів:

- Макроекономіка;

- Мікроекономіка;

- Сучасні інформаційні технології;

- Інформаційна безпека у фінансовій діяльності організацій;

- Методологія дослідницької діяльності.

Основні положення дисципліни є основою при вивченні наступних дисциплін: Економіка фондових ринків, Стратегія і сучасна модель управління у сфері грошово-кредитних відносин, Банківські кризи та антикризове управління.

Цікавим є те, що курс «Автоматизація обліку банківських установ» призначений не тільки для студентів, але й працівників комерційних банків, аспірантів, що вивчають методи і принципи автоматизації банківської діяльності, для всіх, хто цікавиться практичними додатками сучасних інформаційних технологій.

облік-банківських-установ

Свою увагу становленню та формуванню предмету приділяли такі науковці: Гохберг Г.С., Голіцина О.Л., Гринберг А.С.

Отже, якщо Вам потрібна допомога у вивченні курсу «Автоматизація обліку банківських установ», звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у написанні студентських наукових робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!