Роздрукувати сторінку

Аналіз господарської діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

Аналіз господарської діяльності — це дослідження господарських процесів, що протікають на підприємстві, з метою виявлення різних факторів, що впливають на його роботу.

З розвитком ринкових відносин зростає роль економічного аналізу, який є основою складання бізнес-плану, маркетингових досліджень, розробки фінансової політики господарюючого суб'єкта.

Аналіз-господарської-діяльності

Основною метою вивчення курсу «Аналіз господарської діяльності» є отримання студентами знань про сутність господарських процесів і господарські ситуації, застосування теоретичних засад комплексного економічного аналізу господарської діяльності до їх оцінки та підготовка науково обґрунтованих рішень для планування і управління.

В ході викладання дисципліни Аналіз господарської діяльності ставляться наступні завдання:

- вивчення теоретичних основ і придбання практичних навичок комплексного економічного аналізу господарської діяльності;

- формування повноцінної і достовірної аналітичної інформації, тобто розрахунків, обґрунтувань і висновків з аналізу та оцінки фінансової стійкості, фінансових результатів, витрат, обсягу виробництва, продажу, а також ефективності підприємства в цілому і в розрізі окремих видів і напрямків його підприємницької діяльності, необхідної для ефективного управління підприємством;

- підготовка та аналітичне обґрунтування варіантів управлінських рішень;

- уміння оперативного управління та маневрування фінансовими, трудовими, матеріальними ресурсами підприємства;

- прогнозування господарської діяльності підприємства та її фінансових результатів.

господарська-діяльність

Планованими результатами навчання з дисципліни (модулю), є знання, вміння, володіння та/або досвід діяльності, що характеризують етапи/рівні сформованості компетенцій і забезпечують досягнення планованих результатів освоєння освітньої програми в цілому.

Навчальна дисципліна "Аналіз господарської діяльності" є спеціальною дисципліною, яка встановлює базові знання для отримання професійних умінь і навичок.

В результаті вивчення дисципліни Аналіз господарської діяльності студент повинен:

-- Знати:

- інформаційну базу та прийоми економічного аналізу, його види та особливості;

- методику проведення аналізу господарської діяльності організації.

-- Вміти:

- використовувати дані про платоспроможності і фінансової стійкості організації для складання прогнозів;

- розраховувати господарські показники діяльності організації;

- оцінювати ступінь можливого ризику.

Вивчення програмного матеріалу має сприяти формуванню у студентів нового економічного мислення.

Дисципліна "Аналіз господарської діяльності" базується на знаннях і уміннях, отриманих студентами при вивченні дисциплін: "Економіка організації (підприємства)", "Бухгалтерський облік", "Фінанси, грошовий обіг і кредит", "Статистика" та ін.

При вивченні дисципліни звертається увага студентів на її прикладний характер, на те, де і коли вивчаються теоретичні положення та практичні навички можуть бути використані в майбутній практичній діяльності.

Вивчення матеріалу необхідно вести у формі, доступній для розуміння студентів. Методи викладу навчального матеріалу слід вибирати, виходячи з того, який із них найбільш прийнятний для кращого контакту зі студентами і кращого засвоєння ними навчального матеріалу. Дотримується єдність термінології і позначень у відповідності з діючими державними стандартами.

Для проведення занять доцільно використовувати лекційно-семінарські заняття, розбір виробничих ситуацій, проводити дискусії. Студенти працюють з методичними і довідковими матеріалами, застосовуються технічні засоби навчання і обчислювальна техніка. При викладі матеріалу за відповідними розділами і темами використовуються законодавчі і нормативні акти України, а також інструктивні та керівні матеріали міністерств і відомств.

Освоєння дисципліни передбачає практичне осмислення її розділів і тем на практичних заняттях.

Цікавим є те, що передбачена програмою тематика практичних занять відпрацьовується шляхом використання документів господарюючих суб'єктів.

економічний-аналіз

Свою увагу становленню курсу приділяли такі вчені: Корнєв Г.Н., Яковлєв В.Б., Наливайко Н.Н.

Отже, якщо Ви вивчаєте предмет «Аналіз господарської діяльності» і Вам потрібна допомога, звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Це компанія, в якій працюють високопрофесійні педагоги, вони завжди Вам з радістю прийдуть на допомогу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!