Роздрукувати сторінку

Метод прийняття управлінських рішень, як навчальна дисципліна

« Назад

Сучасний етап розвитку науки управління характеризується інтенсивними пошуками нових ідей, підходів, методів і засобів, здатних підвищити ефективність управління складними соціально-економічними системами в умовах все зростаючого динамізму процесів, ускладнення зв'язків у системах і все більш жорсткого обмеження в ресурсах.

Одним з актуальних підходів до управління організацією є розгляд проблем управління з позиції прийняття рішень.

Метод-прийняття-управлінських-рішень

Програма дисципліни «Метод прийняття управлінських рішень» розроблена відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти Міністерства освіти і наук. Ця диски України.

Необхідність вивчення дисципліни «Метод прийняття управлінських рішень» при професійній підготовці менеджерів різних рівнів пов'язана з тим, що в сучасних умовах досягнення конкретних результатів управлінської діяльності неможливе без розуміння природи управлінських рішень, способів їх розробки, прийняття та реалізації.

При розробці управлінського рішення необхідно враховувати зовнішнє середовище і його вплив на реалізацію альтернатив, а також численні внутрішні чинники. Без знання технології розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень практично неможливо здійснити управління сучасною організацією, діяльність якої відрізняється збільшеними масштабами завдань управління, відділенням управлінської діяльності від безпосереднього процесу виробництва або надання послуги.

Для досягнення конкретних результатів управлінської діяльності повинна бути створена ретельно продумана система, що забезпечує формування керуючого впливу, призначеного для всіх виконавчих ланок. При практичному впливі на об'єкт управління прийняте рішення (в залежності від рівня, на якому воно прийнято, складності та часу його дії) конкретизується відповідною програмою. Ця програма встановлює терміни і межі дій, а також результати та критерії їх оцінки.

Управлінське рішення являє собою сполучний елемент у процесі управління і визначає ефективність діяльності організації, оскільки якість стратегічних і поточних рішень, що приймаються керівником, визначає рівень організації, її виживання і розвиток у конкурентному середовищі. Пошук оптимальних управлінських рішень і розробка ефективних методів їх реалізації та оптимізації стають вирішальними факторами благополуччя фірм, підприємств, організацій в сучасних умовах.

управління

Дисципліна «Метод прийняття управлінських рішень» тісно пов'язана з такими дисциплінами, як «Статистика», «Менеджмент», «Економіка організацій (підприємств)» і ін.

При розвитку ринкових відносин, розробці стратегічних рішень виникає потреба розглядати організацію як систему і використовувати сучасні методи. Таким чином, об'єктом вивчення дисципліни «Метод прийняття управлінських рішень» є систематизовані процеси розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, спрямованих у різні сфери управлінської діяльності: зовнішню, внутрішню, організаційну, фінансову, економічну, соціальну.

Мета вивчення дисципліни «Метод прийняття управлінських рішень» полягає в тому, щоб студенти отримали цілісне уявлення про теоретичні основи розробку, прийняття і реалізації управлінських рішень і придбали необхідні навички застосування сучасних методів при розробці та реалізації управлінських рішень в сучасній організації.

При вивченні цієї дисципліни мають бути реалізовані такі основні завдання: визначення сутності та змісту управлінських рішень та їх ролі в діяльності менеджера; освоєння методологічних підходів до дослідження проблем організації, які представляють собою теоретичний інструментарій процесів розробки і реалізації управлінських рішень; розвиток практичних навичок розробки управлінських рішень з урахуванням особливостей навколишнього середовища.

Спеціаліст повинен:

- вміти класифікувати управлінські рішення, поєднувати теоретичні методи з господарською практикою при розробці та реалізації управлінських рішень, застосовувати сучасні методи в аналізі виробничо-господарської діяльності та за результатами аналізу розробляти обґрунтовані управлінські рішення з допомогою засобів ІКТ;

- володіти знанням технології процесу розробки управлінських рішень, знанням прийомів розробки і реалізації управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику, знанням методів, що застосовуються в процесі розробки і реалізації управлінського рішення;

- оцінювати результати реалізації управлінських рішень і ефективність прийнятих рішень.

управлінське-рішення

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Голубков Є.П., Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Метод прийняття управлінських рішень» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!