Роздрукувати сторінку

Звітність підприємств, як навчальна дисципліна

« Назад

Звітність, характеризуючи стан роботи підприємства за звітний період, є засобом оперативного керівництва виробництвом і контролю за виконання показників плану. Матеріали звітності використовуються для аналізу господарської діяльності підприємств і цехів, для виявлення невикористаних резервів виробництва, для складання планів.

Мета вивчення дисципліни «Звітність підприємств» складається в освоєнні студентами та набуття ними навичок в області теорії і практики фінансового аналізу організацій (підприємств) з метою прийняття відповідних управлінських рішень, спрямованих на досягнення поставлених цілей, а також підвищення рівня достовірності оцінки бізнесу та управлінської роботи.

звітність

В курсі узагальнюються сучасні методики ведення аналізу фінансової звітності, що використовуються як в українській, так і міжнародній практиці, формується уявлення про якісні характеристики інформації, представленої в бухгалтерських звітах, систематизується сукупність оціночних показників, що використовуються в процесі аналізу ліквідності, фінансової стійкості, прибутковості компанії.

Програма дисципліни «Звітність підприємств» розроблена у відповідності з державним загальноосвітнім стандартом і відповідає вимогам до обов'язкового мінімуму змісту і рівня підготовки дипломованого фахівця (бакалавра, магістра) по циклу «Загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни».

Звітність-підприємств

Курс «Звітність підприємств» є складовою частиною комплексу прикладних фінансових дисциплін і в процесі його вивчення вирішується ряд взаємопов'язаних завдань: ознайомлення студентів з теоретичними основами фінансового аналізу;

- ознайомлення з методами та прийомами, що застосовуються в фінансовому аналізі;

- навчання студентів постановки завдань. Коректному та ефективному використанню аналітичного інструментарію фінансового аналізу;

- прищеплення навичок використання технічних прийомів фінансового аналізу в галузі управління діяльністю підприємства з метою підвищення його ефективності.

Студент після вивчення предмету повинен знати:

- методологічні основи організації фінансів, грошового обігу і кредиту;

- основи управління фінансовими ресурсами на макро- , мезо- і мікро-рівнях;

Студент спеціальності повинен вміти:

- правильно формулювати постановку завдань і цілей у ході аналітичної роботи;

- демонструвати практику використання методів ведення аналізу фінансової звітності для об'єктивної оцінки поточного фінансового стану компаній;

- доказово робити висновки за результатами аналітичних досліджень, приймати на їх основі обґрунтовані управлінські рішення, спрямовані на вирішення конкретної задачі з урахуванням специфіки аналізованої компанії.

фінансова-звітність

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Петренко С.Н., Наумчук О.А., Лукашова І.А. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Звітність підприємств» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову чи магістерську роботу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!