Роздрукувати сторінку

Менеджмент організацій, як навчальна дисципліна

« Назад

Слово «менеджмент» можна зустріти сьогодні не тільки в спеціалізованих виданнях з економіки та управління. Воно міцно увійшло в лексикон самих звичайних людей.

Менеджмент організації - це створення бізнес-моделі підприємства та максимально ефективне управління нею. Основним завданням менеджменту є формування таких умов на підприємстві, які б дозволяли отримувати максимально можливий прибуток.

комерційна-діяльність

Метою навчальної дисципліни «Менеджмент організації» є освоєння теоретичних знань в області методології менеджменту організації у сфері послуг, набуття вмінь використовувати ці знання у професійній діяльності та формування необхідних компетенцій.

Завданнями курсу є:

- освоєння основ менеджменту організацій як об'єктів управління з урахуванням їх значення і функцій на споживчому ринку товарів і послуг, особливостей їх зовнішнього і внутрішнього середовища;

- вивчення особливостей формування основних напрямків діяльності організації, управління товарною, збутовою, технічною, інвестиційною політикою і т. д.;

- розвиток практичних навичок аналізу напрямів діяльності організації, оцінки її результатів та оптимізації для підвищення ефективності і конкурентоспроможності.

Дисципліна «Менеджмент організації» базується на дисциплінах гуманітарного, соціального та економічного, математичного та природничого циклів: «Економічна теорія», «Математика», «Інформатика», «Методи прийняття управлінських рішень» і «Правознавство», «Статистика».

З дисциплін професійного циклу «Менеджмент організації» має логічний і змістовно-методичний взаємозв'язок з дисциплінами «Статистика», «Стандартизація», «Теорія менеджменту», «Стратегічний менеджмент», «Маркетинг» і «Бізнес-планування».

 

Необхідними вимогами до «вхідних» знань, умінь студента при вивченні даної дисципліни і придбаними в результаті освоєння попередніх дисциплін є:

- Знання: основних економічних категорій, законів і теорій, показників, їх класифікації та способів визначення; загальної характеристики процесів збору, передачі, обробки і накопичення інформації, засобів їх реалізації, програмного забезпечення та технології програмування; статистичних методів оцінки і прогнозування комерційної діяльності; нормативно-правової бази стандартизації, метрології, діяльності з оцінки та підтвердження відповідності; методів прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні операційною (виробничою) діяльністю організацій; методів і програмних засобів обробки ділової інформації, здатність взаємодіяти зі службами інформаційних технологій та ефективно використовувати корпоративні інформаційні системи; суб'єктів та договорів в професійній діяльності; організаційно-правових форм юридичних осіб і індивідуальних підприємців.

- Вміння: застосовувати економічні терміни, закони та теорії, визначати економічні показники; проводити розрахунки математичних величин; здійснювати процеси збору, передачі, обробки і накопичення інформації, користуватися локальними і глобальними мережами ЕОМ; застосовувати ресурсозберігаючі технології; застосовувати статистичні методи обробки даних; оцінювати якість, отримувати товарну інформацію про основоположні характеристики товару маркування та товарно-супровідних документів; застосовувати законодавство, працювати з нормативними документами.

- Володіння: методами економічної теорії; методами математичного аналізу та моделювання, математичного апарату при рішенні проблем в області менеджменту; засобами реалізації інформаційних процесів та застосування їх при вивченні менеджменту організації; економічними методами регулювання діяльності організації; навичками роботи з організаційно-розпорядчими документами різного призначення, а також з нормативними і технічними документами щодо оцінки результатів діяльності організації; досвідом роботи з діючими законами і нормативними документами, необхідними для здійснення професійної діяльності з управління оптовою торговельною організацією, укладання договорів та контроль їх виконання.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності;

- готовністю брати участь у впровадженні технологічних і продуктових інновацій;

- знанням сучасних концепцій організації операційної діяльності та готовністю до застосування;

- вміти організовувати та керувати рухом товарів і товаропостачанням торговельних організацій;

- вміти організовувати і керувати торгово-технологічним процесом і технічним забезпеченням.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні поняття, цілі, завдання, принципи, сфери застосування, об'єкти, суб'єктів діяльності менеджменту організації;

- методологічні засади менеджменту організації, її складові елементи;

- види учасників господарських зв'язків у сфері послуг: порядок діяльності, контроль за виконанням;

- державне регулювання і контроль діяльності організацій в сфері послуг.

-- Вміти:

- організовувати канали розподілу, вибирати постачальників і посередників, укладати договори і контролювати їх дотримання;

- здійснювати аналіз, планування, організацію, облік і контроль діяльності організації, прогнозувати її результати.

-- Володіти:

- аналітичними методами для оцінки ефективності менеджменту організації;

- вміннями і навичками документаційного та інформаційного забезпечення менеджменту організації;

- досвідом роботи з діючими законами, нормативними та технічними документами, необхідними для здійснення професійної діяльності менеджерами організації;

- здійснювати вибір каналів розподілу, постачальників та посередників.

професійна-діяльність

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Осовська Г.В., Осовський О.А., Друкер П., Рогожин С.В., Шершньова З.Е., Оброська С.В., Ратушний Ю.М. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Менеджмент організацій» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!