Роздрукувати сторінку

Міжнародна економіка, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Міжнародна економіка» входить в базову частину професійного циклу.

В умовах інтернаціоналізації світової економіки, поглиблення міжнародного поділу праці ця дисципліна займає провідне місце у формуванні фахівця-економіста. Вона логічно і змістовно-методично пов'язана з іншими дисциплінами фахового циклу (мікро-, макроекономікою, історією економічних вчень та ін.), які виступають певною методологічною базою для її вивчення.

Міжнародна-економіка

Цілями освоєння дисципліни «Міжнародна економіка» є формування у студентів комплексного наукового уявлення про:

- основи, закономірності і сучасні тенденції розвитку ринкової економіки в окремих країнах, регіонах і в світовому господарстві в цілому;

- придбання ними практичних навичок аналізу характерних рис та особливостей різних компонентів світової економіки, факторів, що впливають на успішне здійснення економічної політики або, навпаки, блокують її реалізацію і провідних до криз, безробіття, погіршення соціально-економічного становища населення;

- ознайомлення з поточними економічними проблемами окремих країн, регіонів і світового господарства в цілому, що відображають сучасні реалії міжнародних економічних відносин;

- вироблення здатності до узагальнення світового досвіду адаптації національних економік до нових економічних і політичних умов відтворення, аналізу стану і перспектив розвитку економіки у взаємопов'язаному та взаємозалежному світі.

Освоєння світової економіки і міжнародних економічних відносин передбачає постійну роботу з вивчення й аналізу економічних, фінансових, адміністративно-організаційних та інших інструментів, які сприятимуть економічному зростанню, прогресивним змінам в національній і світовій економіці, підвищення продуктивності праці, вироблення здатності публічно представляти власні і вже відомі наукові результати, що, в свою чергу, розвиває навички міжособистісного спілкування і міжособистісних відносин, здатності протистояти ідеологічному маніпулюванню, що отримає подальший розвиток на будь-яких заняттях професійного циклу і під час навчальних і виробничих практик.

міжнародні-економічні-відносини

У підсумку оволодіння курсом «Міжнародна економіка» студенти повинні:

-- Знати:

– основні теоретичні положення та ключові концепції всіх розділів дисципліни;

– напрямки розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин;

– систему показників, що характеризують економічний потенціал країн для визначення їх місця у світовій економіці;

– форми та методи міжнародної конкуренції;

– механізми міжнародного поділу праці і сучасні тенденції його розвитку;

– питання ресурсного забезпечення розвитку світової економіки;

– економічні аспекти вирішення сучасних глобальних проблем;

– проблеми національних економік окремих країн і регіонів з точки зору взаємовідносин світового економічного авангарду і світової периферії;

– геоекономічні проблеми України в умовах інтенсивної інтеграції її в систему світогосподарських зв'язків;

– теоретичні і методологічні основи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України.

-- Вміти:

– здійснювати ефективний пошук інформації і роботу з різними джерелами;

– критично аналізувати джерела інформації;

– реферувати та анотувати тексти;

– логічно вірно, чітко і аргументовано будувати мова;

– використовувати методи економічного аналізу у своїй професійній та організаційно-соціальної діяльності;

– осмислювати світові економічні процеси і явища в їх динаміці та взаємозв'язку, співвідносити загальні процеси і окремі факти;

– виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій на міжнародному та світовому рівнях, пропонувати способи їх вирішення та оцінювати очікувані результати;

– в письмовій та усній формі логічно оформляти результати своїх досліджень, відстоювати свою точку зору.

-- Володіти:

– категоріальним апаратом світової економіки на рівні розуміння і вільного відтворення;

– методикою розрахунку найбільш важливих економічних показників, найважливішими методами аналізу кількісних і якісних характеристик стану країни і найважливіших галузей світової економіки;

– навичками роботи з економічною літературою, інформаційними джерелами, навчальною та довідковою літературою з проблем світової економіки;

– прийомами ведення дискусії та публічних виступів;

– розумінням багатоваріантності світового процесу економічного розвитку і правомірністю існування різних точок зору;

– потребою в постійному продовження освіти.

світова-економіка

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Богданова Є.Л., Шамахова В.А., Нікітіна Є.В. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Міжнародна економіка» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!