Роздрукувати сторінку

Менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Менеджмент» викладається виходячи із необхідності забезпечити необхідний рівень підготовки фахівців в області менеджменту як особливого виду управлінської діяльності в умовах ринкової економіки.

Науковий зміст менеджменту складається з сукупності принципів, методів і форм управління організаціями, об'єднаних загальною метою підвищити організаційну ефективність. Предметом вивчення дисципліни «Менеджмент» є теоретичні та практичні питання функціонування та розвитку системи управління в різних типах організацій та умови її ефективної діяльності.

Менеджмент

Мета дисципліни: зробити студента більш ефективним менеджером на будь-якому рівні організації, допомагаючи йому зрозуміти фактори, що впливають на прийняття дійсно ефективних рішень.

Завдання дисципліни:

- розкрити сутність явищ та процесів управління і прищепити майбутнім випускникам відповідний понятійний апарат;

- сформувати відповідний світогляд студента, що дозволяє йому об'єктивно оцінювати ту чи іншу управлінську ситуацію і відповідну їй концепцію управління економічною діяльністю;

- дати знання, необхідні для осмислення процесів, що відбуваються в соціально-економічній сфері суспільства;

- сформувати навички аналізу, тлумачення та опису управлінських процесів;

- сформувати вміння виносити аргументовані судження з питань пов'язаних з управлінням та прийняттям рішень;

- сформувати навички аналізу альтернативних варіантів з метою прийняття раціональних рішень;

- сприяти формуванню загально-професійних компетенцій, пов'язаних з здатністю наукового аналізу управлінських проблем і процесів професійної діяльності, умінням використовувати на практиці базові знання і методи менеджменту.

Дисципліна «Менеджмент» відноситься до варіативної частини професійного циклу дисциплін.

Для освоєння дисципліни «Менеджмент» студенти використовують знання, вміння, готовності, сформовані під час вивчення наступних дисциплін: «Історія», «Суспільствознавство», «Основи економіки», «Психологія».

Дисципліна «Менеджмент» є попередньою для вивчення наступних дисциплін: «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Бізнес - планування».

управління

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- здатний визначати просторові рамки економічних процесів і явищ на локальному, національному і глобальному рівнях;

- здатний обґрунтовувати рішення у сфері управління, спираючись на об'єктивні дані економічного аналізу та власні базові знання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- загальні характеристики організацій та процесу управління;

- історію розвитку управлінської думки, основні підходи до управління;

- внутрішні і зовнішні змінні організації, їх вплив на ефективність вирішення проблем організації;

- функції комунікацій в управлінні, їх вплив на ефективність вирішення проблем організації;

- підходи до прийняття рішень та основні моделі управління;

- структуру організації;

- вплив мотивації і контролю на ефективність діяльності організації;

- ставлення процесу управління до створення і функціонування формальної організації;

- проблему влади і впливу в організації, концепцію лідерства;

- природу конфлікту, зміни і стресові ситуації в організаціях, методи ефективного управління ними;

- управління трудовими ресурсами і виробництвом: створення операційної системи;

- підходи до управління виробництвом.

Вміти:

- оцінювати вплив елементів зовнішнього середовища на діяльність організації, розрізняти елементи зовнішнього середовища прямого і непрямого впливу;

- визначати етичність управлінських дій і приймати відповідні рішення;

- планувати стратегію організації, вибирати цілі і шляхи їх досягнення;

- оцінювати вигоди формального планування; реалізовувати стратегію;

- визначати істинні спонукання – мотивації роботи, оволодіти сучасними моделями мотивації;

- використовувати мотивацію для підвищення ефективності діяльності організації;

- розбиратися в проблемі влади і впливу в організації;

- оцінювати себе з точки зору лідера;

- виявляти в оточуючих керівні здібності та максимально ефективно їх використовувати, дотримуючись соціальну етику дій;

- прогнозувати виникнення конфліктної ситуації та приймати ефективні дії щодо її запобігання;

- оптимально вирішувати міжособистісні конфлікти, використовуючи різні типи рішень;

- використовувати комплексний підхід для забезпечення загального підвищення ефективності діяльності підприємства (організації).

управлінська-діяльність

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Тихомирова О.Г.,  Тарасенко, В.І., Шеметов П.В., та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи магістерську з курсу «Менеджмент» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!