Роздрукувати сторінку

Інноваційний розвиток підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

Інновації на підприємстві — форма прояву науково-технічного прогресу на мікрорівні. Вони сприяють оновленню номенклатури продукції, підвищення її якості з метою задоволення потреб споживачів і максимізації прибутку організації.

Мета вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» - здобуття теоретичних знань основних принципів інноватики; придбання практичних умінь у підготовці інноваційних проектів у галузі підприємництва, оцінки їх економічної ефективності.

Інноваційний-розвиток-підприємства

Головні завдання курсу «Інноваційний розвиток підприємства»:

- вивчення методів організації системи інноваційного процесу;

- одержання практичних умінь формування інноваційного процесу;

- закріплення одержаних знань з ціллю їх використання на практиці після завершення навчання.

У підсумку оволодіння предмету студенти, які здобувають освіту за кваліфікацією «Менеджмент», повинні:

- мати уявлення: про організацію і управління науковими дослідженнями і розробками в Україні і світових стандартах в цій сфері; про роль маркетингу в інноваційній діяльності; про державні науково-технічні програми; про особливості інноваційної продукції; про методи аналізу інноваційних процесів.

- знати: особливості становлення та реалізації інноваційних стратегій; методику експертизи інноваційних проектів; організаційні види інноваційної діяльності;

- вміти: здійснювати дослідження інноваційних процесів; експертизу інноваційних проектів; оформляти інноваційні проекти для участі у конкурсах на одержання грантів; аналізувати ефективність інновацій та ефективність інноваційної діяльності;

- володіти: уміннями вибору оптимального варіанту формування організації або підприємства в інноваційній галузі.

інноваційні-проекти

Процес опанування курсу «Інноваційний розвиток підприємства» направлений на закріплення у студентів наступних загальнокультурних і професійних компетенцій:

- спроможність знаходити організаційно-управлінські рішення і готовність нести за них відповідальність;

- готовністю приймати участь у впровадженні технологічних і продуктових інновацій;

- здатність проводити оцінку інвестиційних проектів за різних умовах інвестування та фінансування.

Навчальна дисципліна «Інноваційний розвиток підприємства» є дисципліною варіативної частини професійного циклу навчального плану за напрямом підготовки «Менеджмент».

Освоєння курсу ґрунтується на знаннях, набутих при вивченні попередніх фінансово-економічних дисциплін.

У методичному плані дисципліна спирається на знання, отримані при вивченні таких навчальних дисциплін: «Економіка організації», «Теорії менеджменту», «Стратегічний менеджмент», «Маркетинг».

У відповідності з робочою програмою і тематичним планом оволодіння курсу відбувається у вигляді аудиторної та самостійної роботи учнів. Освітній процес відбувається у формі лекцій та практичних занять.

У лекціях розкриваються основні теми досліджуваного курсу, які входять в робочу програму: предмет і структура курсу; термінологія та понятійний апарат; нововведення як об'єкт інноваційного менеджменту; тенденції та різновиди розвитку, управління розвитком; інноваційні організації; організаційні форми інноваційного менеджменту.

На практичних заняттях більш детально вивчається програмний матеріал у площині відпрацювання практичних умінь і навичок. Таких, як: етапи інноваційного процесу; поняття інноваційного потенціалу організації та його оцінка; застосування сучасних інформаційних технологій при аналізі і управлінні ризиком.

Самостійна робота студентів спрямована на самостійне вивчення окремих розділів і тем робочої програми. Таких, як: різні визначення поняття «інновація»; роль управлінських нововведень у процесах виробництва та обігу товарів; інновація як механізм постійного самонастроювання на мінливе ринкове середовище з урахуванням тенденцій зміни останнього; інноваційний аспект базових стратегій росту; прогнозування в інноваційному менеджменті; експертиза інноваційних проектів.

інновації-на-підприємстві

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Баранов А.В., Головізіна А.Т., Архіпова О.І. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Інноваційний розвиток підприємства» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть замовити курсову роботу чи тези.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!