Роздрукувати сторінку

Комерційна діяльність підприємства, як навчальна дисципліна

« Назад

В умовах формування ринкових відносин, конкурентного ринку істотно підвищується роль комерційної діяльності у забезпеченні ефективної роботи суб'єктів господарювання. Комерційна діяльність розглядається не тільки як процес виконання торгово-організаційних операцій, які обслуговують здійснення актів купівлі-продажу, але і як найважливіша функція торгової організації, що надає істотний вплив на кінцеві результати роботи.

Комерційна діяльність суб'єктів господарювання вимагає зміщення акцентів з технологічних аспектів виконання комерційних операцій на інноваційний, творчий підхід до вирішення стратегічних та поточних завдань. У сучасних умовах вже недостатньо чітко дотримуватися вимог інструкцій, володіти технологією виконання комерційних операцій, знати теорію та досвід роботи комерційних організацій. Минулі успіхи і навички виконання комерційних операцій ще не гарантують успіх у майбутньому.

комерційна-діяльність

Головна мета курсу полягає в тому, щоб дати не тільки обсяг знань і умінь, необхідних для виконання комерційних операцій, але і сформувати навички подолання розриву між теорією і практичним їх застосуванням в реальній ситуації для забезпечення ефективної роботи торгової організації в умовах ринкової конкуренції. Ставиться завдання розвинути інноваційне, стратегічне мислення, здатність гнучко реагувати на ринкові умови, творчо адаптувати інструменти і методи комерційної діяльності до умов конкретного ринку, прищепити здатність до безперервного навчання, вміння примножувати успіхи торгової організації.

 В нових умовах господарювання з'являється потреба у фахівцях високої кваліфікації, які могли б успішно працювати на ринку. До них належать спеціалісти з комерційної діяльності.

Комерсант – особлива професія, яка передбачає поряд з наявністю специфічних особистих якостей володіння знаннями багатьох суміжних дисциплін, формування широкого кругозору і ринкового менталітету. Вирішення цих завдань сприятиме даний курс.

«Комерційна діяльність» як наукова дисципліна вивчає інноваційне, творче використання інструментів і методів при організації комерційної діяльності з метою забезпечення рентабельної роботи і конкурентної переваги на ринку.

Об'єктом дисципліни є процеси, що здійснюються при обміні (купівлі-продажу). Предмет вивчення – товари і послуги, з якими працюють господарюючі суб'єкти на ринку, здійснюючи управління комерційними процесами.

«Комерційна діяльність» як ринкова дисципліна враховує тенденції розвитку товарно-грошових відносин, економічної, соціальної та інших сфер.

«Комерційна діяльність» є науковою дисципліною. Вона сприяє пізнання процесів, визначає їх суть і значення, взаємозв'язок і взаємозалежність, виявляє тенденції і закономірності розвитку, визначає стратегічні цілі та ефективні шляхи їх реалізації при роботі на ринку товарів і послуг.

Комерційна-діяльність-підприємства

Розглянута дисципліна виконує також методологічні завдання, пропонуючи підходи і алгоритми оптимізації комерційних рішень, прогнозів, розробки та реалізації стратегій, надаючи можливість їх творчого розвитку і адаптації до реальної ситуації.

Основними завданнями дисципліни «Комерційна діяльність» є:

- формування стратегічного мислення, інноваційного, творчого підходу до використання інструментів і методів комерційної діяльності, здатності адаптувати їх до реальних умов;

- формування навички розробки концепцій і оптимальних моделей комерційної діяльності;

- використання системи показників для оцінки результатів комерційної діяльності і виявлення резервів її вдосконалення;

- оволодіння навичками оцінки комерційного ризику з метою вироблення шляхів його зниження;

- підготовка фахівців до стратегічного управління комерційною діяльністю, використання тактичних прийомів, адаптованих до ринкової ситуації.

Як будь-яка наукова дисципліна «Комерційна діяльність» пов'язана з практикою. Її практична значущість передбачає:

- формування прийомів і навичок управління і організації комерційної діяльності на оптовому і роздрібному ринках;

- володіння нормативною базою, що регулює комерційну діяльність;

- наявність навичок виконання комерційних операцій на біржах, аукціонах і при використанні інших ринкових форм оптової торгівлі;

- обґрунтування вибору партнерів по організації господарських зв'язків;

- кваліфіковану договірну роботу;

- наявність навичок ведення торгових переговорів;

- володіння методами обґрунтування і вибору оптимальних комерційних рішень;

- формування конкурентоспроможності торговельних об'єктів та їх конкурентних переваг;

- наявність навичок розробки і реалізації комерційної стратегії.

Дисципліна «Комерційна діяльність» вивчає всі види основних і допоміжних комерційних операцій незалежно від масштабів і видів діяльності, організаційно-правової форми та форми власності, а також відомчої належності суб'єктів господарювання, що працюють на ринку товарів і послуг.

Теоретичним фундаментом дисципліни «Комерційна діяльність» служить «Економічна теорія». Тільки на основі сучасних економічних теорій можливо обґрунтування ролі комерційної діяльності і закономірностей її розвитку в ринкових процесах як в економічній діяльності в цілому, так і в сфері торгівлі.

Іншою методологічною дисципліною для комерційної діяльності є «Маркетинг», який дозволяє відібрати для використання у комерційній роботі найбільш ефективні концепції та інструменти маркетингу, що забезпечують найбільшу ефективність та інформаційне забезпечення комерційних рішень.

Комерційна діяльність вимагає економічних знань. Ці знання дозволять вибрати оптимальні варіанти комерційних рішень і забезпечити ефективність використання всіх ресурсів. Отримують ці знання учні з багатьох економічних дисциплін, включених в навчальні плани: «Економіка підприємства», фінансові дисципліни та ін.

У практичній діяльності комерсанту потрібні знання форм і методів управління, психології і етики взаємовідносин, правової бази, комп'ютерних технологій, вміння обробляти ринкову інформацію, аналізувати її. Ці знання можна отримати, вивчаючи такі дисципліни, як «Менеджмент», «Статистика», «Комп'ютерні технології» та ін.

комерційні-операції

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Абрютіна М. С., Анікін Б. А., Гелета І. В. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи реферат з курсу «Комерційна діяльність підприємства» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!