Роздрукувати сторінку

Інвестиції та інвестування, як навчальна дисципліна

« Назад

Інвестиціями є майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання доходу, прибутку. Іншими словами, інвестиції — це капіталовкладення, що здійснюються для збільшення накопиченого капіталу.

Вивчення дисципліни «Інвестиції та інвестування» націлене на отримання студентами знань, необхідних для прийняття рішень щодо вибору ефективних об'єктів вкладення капіталу у сферах реального і фінансового інвестування. Використання отриманих знань студентами в практичній діяльності сприятиме збільшенню прибутковості від вкладень, що у свою чергу може підвищити ефективність роботи всього підприємства.

інвестиційні-проекти

Предметом вивчення дисципліни «Інвестиції та інвестування» є інвестиційна діяльність підприємства.

Завдання навчання по дисципліні:

- сформувати у студентів комплекс знань, пов'язаних з реалізацією інвестицій на підприємстві;

- навчити студентів оцінювати ефективність інвестиційних проектів з використанням різних методів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

- основні поняття, використовувані в інвестуванні;

- основні методи оцінки ефективності інвестицій;

- особливості здійснення реальних і фінансових інвестицій.

Вміти:

- визначати порівняльну ефективність інвестиційних проектів;

- прогнозувати інвестиційний ризик;

- розробляти заходи, спрямовані на підвищення ефективності інвестування.

Мати уявлення:

- Про роль і місце дисципліни «Інвестиції та інвестування» в циклі економічних дисциплін, до числа яких можна віднести такі дисципліни, як «Економіка організацій (підприємств)», «Діагностика економічного стану підприємства», «Економічний аналіз», «Антикризове управління» та ін.

- Про вплив невизначеностей, ризиків та інфляції на ефективність реалізації інвестиційного проекту.

- Про формування інвестиційної програми підприємства.

Інвестиції-та-інвестування

Дисципліна «Інвестиції та інвестування» входить до циклу загально-професійних дисциплін і спеціальних дисциплін (залежно від спеціальності).

Викладання дисципліни базується на знаннях, отриманих при вивченні курсів «Економіка», «Економіка організацій (підприємств)», «Фінанси і кредит», «Фінансовий менеджмент», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз» та ін.. У свою чергу, знання та вміння, отримані з даної дисципліни будуть затребувані при вивченні курсів «Бізнес-планування», «Інвестиційні стратегії», «Іноземні інвестиції», «Антикризове управління», «Теорія і практика фінансового оздоровлення підприємства» та ін.

При вивченні дисципліни передбачені такі види навчальних занять: лекції, семінарські заняття та самостійна робота.

На лекціях викладається зміст курсу, проводиться аналіз основних понять, а також вивчаються нормативно-законодавчі акти України, що прямо або опосередковано регулюють інвестиційну діяльність підприємств.

На практичних заняттях студенти закріплюють знання, отримані на лекціях і в процесі самостійної роботи, оволодівають основними методами і прийомами вирішення фінансово-економічних завдань, а також отримують роз'яснення з окремих питань дисципліни.

Під час самостійної роботи студенти вивчають економічну літературу, як за темами дисципліни, так і з суміжних питань, готують доповіді для семінарських занять, а також готуються до контрольних та тестових робіт.

Контроль успішності та якості підготовки студентів включає поточний контроль, рубіжний і проміжну атестацію.

Поточний контроль якості підготовки студентів здійснюється в ході семінарських занять. Рубіжний контроль проводиться у вигляді тестування. Проміжна атестація проводиться у формі іспиту.

Знання, отримані при вивченні даної дисципліни, можуть бути використані при написанні випускної кваліфікаційної роботи, а також в практичній діяльності майбутніх фахівців.

інвестування

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Бланк І.А, Бочаров В. В., Колтинюк Б.А., Віленський П.Л., Лівшиц В.Н., Смоляк С.А та ін.

Отже, якщо Ви зацікавились предметом «Інвестиції та інвестування» і Вам потрібно написати наукову роботу, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть купити курсову роботу чи статтю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!