Роздрукувати сторінку

Макроекономіка, як навчальна дисципліна

« Назад

Макроекономіка являє собою один з розділів загальної економічної теорії. Термін «макроекономіка» складається з двох частин: «макро» і «економіка», що означає в перекладі з грецької відповідно «великий» і «ведення господарства».

Макроекономіку можна визначити як науку, що вивчає закономірності функціонування економіки в цілому (національної економіки). Вона досліджує загальні для всієї економіки проблеми і оперує агрегованими (сукупними) величинами (валовий внутрішній продукт, національний дохід, сукупний попит, сукупна пропозиція, загальний рівень цін, рівень безробіття тощо).

економічна-політика

Макроекономічний аналіз виник задовго до появи терміна «макроекономіка» та формування макроекономіки як науки. Одна з перших макроекономічних моделей господарського життя була розроблена Ф. Кене і представлена ним у знаменитій «Економічній таблиці». Використовували елементи макроекономічного аналізу представники класичної політичної економії. Макроекономічний підхід лежав в основі теорії Маркса.

Як самостійний розділ економічної теорії макроекономіка виникла в першій половині ХХ ст. Її появі в значній мірі сприяв активний розвиток досліджень в області функціонування національних економік та розробка основних показників оцінки народногосподарських результатів. Творцем макроекономіки є англійський економіст Дж. М. Кейнс. Основні положення своєї теорії він виклав у книзі «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», виданої в 1936 р. Кейнс заперечив положення класиків про саморегулювання ринкової системи та довів, що в умовах ринку можлива стійка безробіття і недовикористання виробничих потужностей, а досягнення повної зайнятості та рівноважного обсягу виробництва потребує державного регулювання економіки.

Мета дисципліни «Макроекономіка» полягає у формуванні у студентів базового економічного мислення шляхом глибокого вивчення основних економічних теорій, практики проведення економічної політики держави і концепцій макроекономіки.

Завданнями дисципліни є:

- придбання системних знань університетського рівня про структури і тенденції розвитку макроекономіки і економічної теорії;

- вміння проникнення в суть економічних явищ;

- мати уявлення про закони розвитку макроекономіки, знати шляхи використання цих законів в практичній діяльності;

- вміння використання різних моделей у практиці господарювання;

- використання законів і концепцій макроекономіки в економічній політиці різних країн світу, включаючи і Україну;

- уміння вибору методик розрахунку економічних показників.

економічна-теорія

Зміст дисципліни: Предмет і методи макроекономіки. Національна економіка, її результати та їх вимірювання. Роль держави в ринковій економіці. Сукупний попит і сукупна пропозиція. Споживання, заощадження, інвестиції та макроекономічна рівновага. Макроекономічна нестабільність: циклічність, безробіття та інфляція в ринковій економіці. Проблеми економічного зростання. Проблеми формування дворівневої банківської системи в Україні. Ринок цінних паперів і фондові біржі. Фінансова система та фіскальна політика держави. Соціальна структура суспільства і соціальна політика держави. Функціонування відкритої національної економіки. Теорія і практика міжнародної торгівлі. Світова валютна система. Проблеми формування валютних курсів. Теоретичні і практичні питання переходу української економіки на ринкові засади.

Дисципліна спрямована на формування загальнокультурних компетенцій і професійних компетенцій.

Викладання дисципліни передбачає наступні форми організації навчального процесу: лекції; практичні заняття; (з тестуванням студентів з кожної теми дисципліни), колоквіуми; самостійна робота студента, консультації, курсове проектування.

Програмою дисципліни передбачені такі види контролю: поточний контроль успішності по кожній темі у формі бальної системи оцінювання відповідей студентів, їх тестування з кожної теми та виведення середньої оцінки за кожну вивчену тему. Рубіжний контроль у формі комп'ютерного тестування з питань вивчених тем. Проміжний контроль у формі комп'ютерного іспиту, з урахуванням середньої оцінки поточного контролю знань кожного студента.

Макроекономіка

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Абель Е., Бернанке Б., Макконнелл К.Р., Брю С.Л. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно замовити курсову роботу чи розрахункову з курсу «Макроекономіка» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!