Роздрукувати сторінку

Правові предмети

Компаративна теорія права

Необхідність запровадження та вивчення дисципліни «Компаративна теорія права» викликане процесом посилення підприємницької діяльності, ролі та значення корпорацій – категорії юридичних осіб, що володіють визначеними загальними властивості структурної організації.

Метою вивчення даної дисципліни є вивчення поняття корпорації, специфіки правового регулювання її діяльності, основ внутрішнього – корпоративного регулювання найважливіших сфер діяльності.

Компаративна-теорія-права

Завданнями вивчення дисципліни є...


Повітряне право

Дисципліна «Повітряне право» відноситься до групи загально-професійних дисциплін і відображає основні принципи формування законів правової системи, законотворчості, правила підготовки нормативних правових актів органами законодавчої влади та їх реєстрації.

Метою освоєння дисципліни є придбання студентами теоретичних знань у галузі повітряного праваповітряного законодавства, принципів і норм повітряного права; вироблення у студентів навичок тлумачення норм права і застосування повітряного законодавства в конкретних практичних ситуаціях.

діяльність-авіації

Для досягнення поставлених цілей...


Правове регулювання обігу земельних ділянок

«Правове регулювання обігу земельних ділянок» - курс, який призначений навчити студентів регулювати земельно-майнові відносини.

Мета освоєння навчальної дисципліни:

- формування комплексної системи знань щодо теоретичних і методичних засад державного та муніципального регулювання земельно-майнових відносин, економічної основи земельних ресурсів, як об'єкт власності, господарювання та інструменту економічної політики, про стан сучасної концептуальної і стратегічної спрямованості земельно-майнової політики, а також механізмів регулювання земельно-майнових відносин та формуванні земельного ринку.

земельні-ділянки

Завдання дисципліни...


Правові основи розслідування та експертизи дорожньо-транспортних пригод

Експертизою ДТП називають науково-технічне дослідження аспектів конкретної дорожньо-транспортної пригоди, проведеної людьми, які мають спеціальні знання в науці, техніці чи ремеслі.

Експертиза вимагає використання достовірної інформації з різних областей знання.

дорожньо-транспортна-пригода

Цілями освоєння дисципліни...


Правове регулювання міжнародних валютних і фінансових відносин

Фінансові інститути, в першу чергу, банки, що грають ключову роль в процесі фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, функціонування ринків капіталу, міжнародного кредитування і розрахунків. Відносини за участю банків при здійсненні ними міжнародних банківських операцій складають ядро курсу. Значимість курсу визначається активною міжнародною діяльністю банків.

Дисципліна «Правове регулювання міжнародних валютних і фінансових відносин» є важливою частиною підготовки фахівців, які працюють у сферах фінансів та кредиту. Нові економічні умови господарювання вимагають активної участі держави у міжнародних відносинах, нового підходу в області управління валютними і кредитними відносинами, тому необхідно виробити нові кроки в галузі міжнародних економічних відносин.

банківські-операції

Мета курсу...


Розслідування пожеж

Дисципліна «Розслідування пожеж» відноситься до спеціальної і вивчає методи розслідування і проведення експертизи пожеж.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів навичок проведення кримінально-процесуального та адміністративного розслідування справ про пожежі і порушення вимог пожежної безпеки, а також навичок проведення пожежно-технічної експертизи пожеж, підготовки висновку експерта та участі в судовому засіданні.

пожежно-технічна-експертиза

До вихідних вимог, необхідних для вивчення дисципліни належать...


Складання процесуальних документів з цивільних справ

Для правильного розгляду і вирішення цивільних справ встановлюється певний порядок судочинства. Цивільний процесуальний закон виходить з того, що суд по кожній цивільній справі повинен забезпечити всебічність, повноту, об'єктивність, швидкість дослідження обставин справи і належне процесуальне оформлення всього ходу і результатів розглянутої справи.

Недотримання цивільної процесуальної форми розглядається як порушення цивільного процесуального закону, а в ряді випадків тягне скасування судової постанови.

вирішення-цивільних-справ

Таким чином, процесуальні документи служать...


Соціальне страхування

Соціальне страхування – одна з дисциплін, що читаються студентам, які отримують поглиблену освіту у сфері управління персоналом.

Метою даного курсу є надання студентам можливості творчо і з більшою часткою самостійності оволодіти теорією і практикою соціального страхування як елементу системи управління персоналом організації. Пропонований курс допоможе студентам вивчити основні функції і методи соціального страхування, механізм формування фінансових засобів для захисту процесу відтворення населення від дії соціальних ризиків, форми і види державних соціальних допомог та пенсій.

Соціальне-страхування

Основними завданнями курсу є...


Транспортне право

Транспортне право – комплексна галузь законодавства, що об'єднує норми цивільного, адміністративного, земельного, трудового, підприємницького, комерційного та цілого ряду інших галузей права.

Дисципліна «Транспортне право» базується на знаннях і уміннях, отриманих студентами при вивченні таких дисциплін, як «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право», «Комерційне право», «Адміністративне право», «Земельне право» та ін.

організація-перевезень

Навчальна дисципліна «Транспортне право»...


Управління захистом комерційної таємниці підприємства та інтелектуальний капітал

Дисципліна «Управління захистом комерційної таємниці підприємства та інтелектуальний капітал» викладається студентам, які навчаються за програмою «Управління дослідженнями, розробками та інноваціями в компанії».

Дисципліна базується на компетенціях, сформованих у процесі вивчення таких дисциплін, як «Управління інноваційними процесами», «Національна інноваційна система», «Прогнозування розвитку науки, техніки і технологій». Знання, отримані студентами в ході вивчення дисципліни, використовуються для підготовки випускних кваліфікаційних робіт (магістерських дисертацій).

інтелектуальна-власність

В основі економічної реформи лежить відмова від...


Юридична техніка

Курс «Юридична техніка» забезпечує засвоєння знань про основні засоби юридичної техніки і технології розробки, кваліфікованого тлумачення і застосування нормативно-правових актів, а також проведення техніко-юридичної експертизи правових актів.

Дана дисципліна логічно і змістовно - методично пов'язана з такими навчальними дисциплінами основної освітньої програми, як теорія держави і права, логіка, юридичний процес, цивільний і кримінальний процес.

законодавча-техніка

Для освоєння даної дисципліни потрібні...