Роздрукувати сторінку

Правові предмети

Необхідність запровадження та вивчення дисципліни «Компаративна теорія права» викликане процесом посилення підприємницької діяльності, ролі та значення корпорацій – категорії юридичних осіб, що володіють визначеними загальними властивості структурної організації.

Метою вивчення даної дисципліни є вивчення поняття корпорації, специфіки правового регулювання її діяльності, основ внутрішнього – корпоративного регулювання найважливіших сфер діяльності.

Компаративна-теорія-права

Завданнями вивчення дисципліни є...


Дисципліна «Повітряне право» відноситься до групи загально-професійних дисциплін і відображає основні принципи формування законів правової системи, законотворчості, правила підготовки нормативних правових актів органами законодавчої влади та їх реєстрації.

Метою освоєння дисципліни є придбання студентами теоретичних знань у галузі повітряного праваповітряного законодавства, принципів і норм повітряного права; вироблення у студентів навичок тлумачення норм права і застосування повітряного законодавства в конкретних практичних ситуаціях.

діяльність-авіації

Для досягнення поставлених цілей...


«Правове регулювання обігу земельних ділянок» - курс, який призначений навчити студентів регулювати земельно-майнові відносини.

Мета освоєння навчальної дисципліни:

- формування комплексної системи знань щодо теоретичних і методичних засад державного та муніципального регулювання земельно-майнових відносин, економічної основи земельних ресурсів, як об'єкт власності, господарювання та інструменту економічної політики, про стан сучасної концептуальної і стратегічної спрямованості земельно-майнової політики, а також механізмів регулювання земельно-майнових відносин та формуванні земельного ринку.

земельні-ділянки

Завдання дисципліни...


Експертизою ДТП називають науково-технічне дослідження аспектів конкретної дорожньо-транспортної пригоди, проведеної людьми, які мають спеціальні знання в науці, техніці чи ремеслі.

Експертиза вимагає використання достовірної інформації з різних областей знання.

дорожньо-транспортна-пригода

Цілями освоєння дисципліни...


Фінансові інститути, в першу чергу, банки, що грають ключову роль в процесі фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, функціонування ринків капіталу, міжнародного кредитування і розрахунків. Відносини за участю банків при здійсненні ними міжнародних банківських операцій складають ядро курсу. Значимість курсу визначається активною міжнародною діяльністю банків.

Дисципліна «Правове регулювання міжнародних валютних і фінансових відносин» є важливою частиною підготовки фахівців, які працюють у сферах фінансів та кредиту. Нові економічні умови господарювання вимагають активної участі держави у міжнародних відносинах, нового підходу в області управління валютними і кредитними відносинами, тому необхідно виробити нові кроки в галузі міжнародних економічних відносин.

банківські-операції

Мета курсу...


Дисципліна «Розслідування пожеж» відноситься до спеціальної і вивчає методи розслідування і проведення експертизи пожеж.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів навичок проведення кримінально-процесуального та адміністративного розслідування справ про пожежі і порушення вимог пожежної безпеки, а також навичок проведення пожежно-технічної експертизи пожеж, підготовки висновку експерта та участі в судовому засіданні.

пожежно-технічна-експертиза

До вихідних вимог, необхідних для вивчення дисципліни належать...


Для правильного розгляду і вирішення цивільних справ встановлюється певний порядок судочинства. Цивільний процесуальний закон виходить з того, що суд по кожній цивільній справі повинен забезпечити всебічність, повноту, об'єктивність, швидкість дослідження обставин справи і належне процесуальне оформлення всього ходу і результатів розглянутої справи.

Недотримання цивільної процесуальної форми розглядається як порушення цивільного процесуального закону, а в ряді випадків тягне скасування судової постанови.

вирішення-цивільних-справ

Таким чином, процесуальні документи служать...


Соціальне страхування – одна з дисциплін, що читаються студентам, які отримують поглиблену освіту у сфері управління персоналом.

Метою даного курсу є надання студентам можливості творчо і з більшою часткою самостійності оволодіти теорією і практикою соціального страхування як елементу системи управління персоналом організації. Пропонований курс допоможе студентам вивчити основні функції і методи соціального страхування, механізм формування фінансових засобів для захисту процесу відтворення населення від дії соціальних ризиків, форми і види державних соціальних допомог та пенсій.

Соціальне-страхування

Основними завданнями курсу є...


Транспортне право – комплексна галузь законодавства, що об'єднує норми цивільного, адміністративного, земельного, трудового, підприємницького, комерційного та цілого ряду інших галузей права.

Дисципліна «Транспортне право» базується на знаннях і уміннях, отриманих студентами при вивченні таких дисциплін, як «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право», «Комерційне право», «Адміністративне право», «Земельне право» та ін.

організація-перевезень

Навчальна дисципліна «Транспортне право»...


Дисципліна «Управління захистом комерційної таємниці підприємства та інтелектуальний капітал» викладається студентам, які навчаються за програмою «Управління дослідженнями, розробками та інноваціями в компанії».

Дисципліна базується на компетенціях, сформованих у процесі вивчення таких дисциплін, як «Управління інноваційними процесами», «Національна інноваційна система», «Прогнозування розвитку науки, техніки і технологій». Знання, отримані студентами в ході вивчення дисципліни, використовуються для підготовки випускних кваліфікаційних робіт (магістерських дисертацій).

інтелектуальна-власність

В основі економічної реформи лежить відмова від...


Курс «Юридична техніка» забезпечує засвоєння знань про основні засоби юридичної техніки і технології розробки, кваліфікованого тлумачення і застосування нормативно-правових актів, а також проведення техніко-юридичної експертизи правових актів.

Дана дисципліна логічно і змістовно - методично пов'язана з такими навчальними дисциплінами основної освітньої програми, як теорія держави і права, логіка, юридичний процес, цивільний і кримінальний процес.

законодавча-техніка

Для освоєння даної дисципліни потрібні...