Роздрукувати сторінку

Актуальні проблеми судоустрою в Україні як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальні проблеми судоустрою в Україні як освітній предмет  – курс для студентів юридичного напрямку, який включає в себе правові знання проблем судоустрою в Україні.

Актуальні проблеми судоустрою в Україні – це провідна галузь права, яка становить собою сукупність правових норм судового законодавства.

Актуальні-проблеми-судоустрою-в-Україні

Метою дисципліни «Актуальні проблеми судоустрою в Україні» є знайомство студентів з із сучасними проблемами забезпечення права на справедливий суд в Україні, організації і функціонування судової системи України.

Предмет «АПС» має за ціль ознайомлення молоді із актуальними питаннями створення права на гідний, гуманний суд в Україні, створення і діяльність судової гілки влади України, можливими подальшими віхами становлення  судоустрою і рангу суддів.

Об’єктом предмету  є формування у молодого покоління здатності пристосовуватись у складних сьогоднішніх проблемах правосуддя, умінь  аналізу питань судоустрою і рангу суддів, їхніх причин та дослідження  варіантів їх вирішення.

Завдання вивчення дисципліни передбачає знайомство студентів з:

- теоретичними основами дослідження права на гідний суд, закордонні, передусім європейські, положення його здійснення, питання конституційного, нормативного та організаційного забезпечення права на гуманний  суд;

- засадами судової реформи в Україні та її завдання на теперішньому  етапі з порівнянням із становленням структури правосуддя в інших державах;

- питаннями формування системи судів;

- питаннями впровадження загальних для усіх видів судочинства засад правосуддя;

- проблемами окреслення і відмежування судової юрисдикції.

проблеми-судоустрою

Освітній предмет «АПС» опановують студенти  юридичного відділення.

З усіх тем дисципліни  здійснюються лекційні і семінарські заняття. На семінарських парах за ініціативою педагога застосовуються різноманітні засоби та форми підсумку знань студентів: доповіді (презентації), додаток до відповіді, диспути, рішення завдань у підгрупах, створення юридичних документів, тестові вправи тощо. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарах оцінюється педагогом індивідуально. Самостійна діяльність студента ґрунтується на ознайомленні з потрібними джерелами, здійсненні аналітичних досліджень, підготовці тез доповідей та презентацій на задану або вибрану індивідуально тему.

Дана система застосовується для контролю якості знань студентів, покращення  їхньої активності на семінарах, сприяння становленню системних знань, постійної самостійної роботи на протязі семестру, забезпечення об’єктивності оцінювання знань та пристосування до вимог, окреслених ECTS.

Перевірка знань студентів має сприяти реалізації низки положень, в першу чергу:

- збільшення стимулювання студентів до системного навчання на протязі семестру, зміна  їх світогляду з одержання позитивної оцінки на становлення ґрунтовних, міцних знань, умінь та здібностей;

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів потребам КМСОНП;

- відкритий характер контролю, який ґрунтується на знайомстві студентів на початку оволодіння предметом з переліком, методами та формами  контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- збільшення можливостей для всестороннього розкриття можливостей студентів, формування їх креативного мислення та збільшення ефективності освітнього процесу.

становлення-судоустрою

Дослідженню питань предмет «Актуальні проблеми судоустрою в Україні» присвятили свої праці такі науковці: О. Овсяннікова, Ю. Грошевий та багато інших визначних вчених юридичної галузі.

Отже, Актуальні проблеми судоустрою в Україні – предмет, який з кожним роком удосконалюється та розвивається та призначений для студентів юридичних вузів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!