Роздрукувати сторінку

Актуальні проблеми цивільного процесу України як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальні проблеми цивільного процесу України як освітня дисципліна – це курс для студентів юридичного напрямку, який включає в себе правові знання проблем цивільного захисту в Україні.

Актуальні проблеми цивільного процесу України є однією з галузей права, предметом здійснення якої є цивільний процес як зодягнена в особливу процесуальну форму діяльність суду загальної юрисдикції та юридично зацікавлених осіб за установленням істини по справі.

Актуальні-проблеми-цивільного-процесу-України

Предмет пізнання в навчальному курсі «Актуальні проблеми цивільного процесу України» – це актуальні проблеми в цивільному процесуальному праві, самі норми права, що регулюють дані суспільні відносини по провадженню правосуддя на сьогоднішньому етапі становлення суспільства і розбудови правової держави. Важливим і актуальним є момент визначення розподілу цілей реалізації концепції становлення правової держави в Україні, оскільки ця реалізація неможлива без належної діяльності органів судової влади.

Ціль оволодіння предметом «Актуальні проблеми цивільного процесу України» полягає у формуванні потрібного рівня знань вмінь і здібностей з проблем судової форми захисту порушених прав і свобод, у накопиченні знань про принципи та норми, що регулюють процесуальну роботу судів загальної юрисдикції та арбітражних судів, а також про принципи і правила, що встановлюють порядок здійснення судових актів, які вступили в законну силу.

Головні завдання предмету «Актуальні проблеми цивільного процесу України»:

- поглибити одержані знання і уявлення про способи судового захисту цивільних прав, діяльності служби судових приставів по примусовому виконанню рішень (ухвал) судів (виконавчого провадження), які вступили в законну силу, не судових формах розв’язання цивільних спорів (в тому числі виробництва в третейських судах);

- удосконалювати потрібні знання та вміння вирішення практичних задачі і правових ситуацій;

- виробити навички комплексної роботи з джерелами цивільного процесуального права, складання основних процесуальних документів, використання норм процесуального права у правозастосовчій діяльності;

- підготувати студентів до випускного кваліфікаційного іспиту з проблем цивільного права.

цивільний-процес

Мета вивчення даного предмету – показати актуальні проблеми в цивільному процесуальному праві і в самому цивільному процесі (судочинстві). При цьому потрібно чітко усвідомити, що в на сьогоднішній день цивільні справи і процес їх розгляду і розв’язання становлять велику складність.

Насамперед, необхідно чітко визначитися, що дотримання процесуальної форми, застосування необхідних норм матеріального і процесуального права – це невід'ємний конституційний момент (елемент) судової діяльності. Громадянське процесуальне право обіймає в системі права свою самостійну нішу, воно характеризується публічним характером та відчуває сильний вплив з боку інших галузей права.

Як у будь-якій іншій галузі права, так і в цивільному праві є актуальні питання, які постають при здійсненні правосуддя по цивільних справах. При вивченні даного курсу необхідно познайомити студентів з тими проблемами, які постають не лише в самому судочинстві, але і в самій галузі права, науці, законодавстві.

У процесі оволодіння предметом «Актуальні проблеми цивільного процесу України» студенти мають: опанувати компетенціями: професійного роз’яснення цивільних процесуальних норм; здійснення правової експертизи нормативних актів, грамотної кваліфікації правової позиції судів загальної юрисдикції та арбітражних судів з проблем розгляду та вирішення спорів; надання кваліфікованих юридичних висновків та консультацій; правильного формування процесуальних документів від імені та в інтересах будь-яких осіб, які приймають участь у справі; прийняття вірних правових рішень і здійснення інших юридично значущих дій в точній відповідності з законом.

Студент має опанувати наступними загальнокультурними компетенціями:

- усвідомлює соціальну значущість своєї подальшої спеціальності, володіє певним рівнем професійної правосвідомості;

- спроможний логічно вірно, аргументовано і ясно конструювати усну і письмову мову;

- прагне до самовдосконалення, збільшення своєї кваліфікації і майстерності;

- спроможний аналізувати соціально вагомі проблеми і процеси.

цивільно-процесуальне-право

Дослідженню питань предмету «Актуальні проблеми цивільного процесу України» присвячували свої праці: Я. Шевченко, Р. Майданик, Р. Гонгало та ін.

Отже, предмет «Актуальні проблеми цивільного процесу України» потрібно розглядати в більш широкому плані як соціальне явище, яке пов'язано з потребою суспільства і країни у забезпеченні захисту суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!