Роздрукувати сторінку

Адміністративне право як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністративне право як навчальна дисципліна – основний предмет для студентів юридичного спрямування, який включає в себе правові знання.

Адміністративне право – це провідна галузь прав, яка становить собою сукупність правових норм, що регулюються чинним законодавством.

Адміністративне-право

Предметом даної дисципліни виступають суспільні відносити у сфері публічного адміністрування.

Актуальність навчальної дисципліни «Адміністративного права» обумовлена важливістю адміністративно-правової науки та відповідної сфери законодавства в державотворенні, еволюційному розвитку правових відносин, запровадження демократичних принципів взаємодії влади і суспільства, а також держави з місцевим самоврядуванням, громадськими формуваннями, органами, само організаціями населення.

Адміністративне право є необхідною навчальною дисципліною для вивчення студентами юридичного спрямування, а також управлінських напрямків. Під час вивчення даної дисципліни студенти опанують законодавчою базою, основними проблемами законодавства, та визначать перспективи його розвитку.

Адміністративне-право-суди

Основною метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» є розкриття сутності і змісту підлісного адміністрування як однієї з основних форм діяльності публічної адміністрації, його нерозривний зв'язок з публічною владою, ознайомлення з системою органів публічного адміністрування та їх повноваженнями, з джерелами адміністративного права, з системою найважливіших адміністративно-правових актів та їх змістом, а також з основними напрямами удосконалення публічного адміністрування у світлі положень Концепції належного забезпечення законних прав і інтересі громадян у сфері виконавчої влади а місцевого самоврядування.

Головне завдання навчальної дисципліни полягає в поданні аналізу та розкритті змісту:

- відносин адміністративних зобов’язань, у тому числі відносини публічного управління;

- відносини, що виникають при наданні адміністративних послуг;

- відносини відповідальності публічної адміністрації, або судового і адміністративного оскарження її дії;

- відносини відповідальності з порушення загальнообов’язкових правил поведінки;

- відносини опосередкованості власності.

Адміністративне-право-це

Важливими завданнями навчального курсу є також прищеплення майбутнім юристам комплексу спеціальних знань та умінь щодо:

- використання чинного адміністративного законодавства;

- підготовки певних управлінських рішень та складання окремих процесуальних документів;

- всебічного аналізу різноманітних юридичних ситуацій та формування знань щодо професійного бачення шляхів подальшого розвитку інститутів демократичної, соціальної, правової держави; гарантій утвердження і забезпечення прав і свобод людини; ефективних механізмів відповідальності держави перед людиною за свою діяльність; реалізації принципів верховенства права і закону; задоволення адміністративних потреб громадян України, іноземців і осіб без громадянства.

Розглядаючи історичний розвиток даної дисципліни, то розпочинається він із камеральної діяльності (8-9 століття). Це вважається основою ля адміністративного права. Наступними періодом розвитку є поліцейська діяльність.

Предмет-адміністративного-права

Розглядаючи напрацювання адміністративного права можна виділити великих науковців та юристів з адміністративного права: Голосніченко І. П., Сушенко В. Д., Андрійко Є. В.

Отже, при вивчення адміністративного права студентам потрібно постійно слідкувати за змінами та оновленнями, які відбуваються у цій сфері права, у сфері функціонування публічної адміністрації, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також поглиблення їх творчої активності й самостійності в опануванні головних розділів навчального курсу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!