Роздрукувати сторінку

Доктрина сучасної криміналістики як навчальна дисципліна

« Назад

Доктрина сучасної криміналістики як ніяка інша наука, своїми знаннями забезпечує належний рівень кваліфікації майбутніх практичних працівників.

Доктрина сучасної криміналістики – це ґрунтовне дослідження найбільш розповсюджених проблем сьогоднішньої криміналістики, можливих варіантів їх рішення для застосування в науковій і практичній роботі у всіх галузях і областях правової теорії та правозастосування, в яких необхідні ці знання.

Доктрина-сучасної-криміналістики

Предмет дисципліни: теоретичні основи формування закономірностей формування, вибору і реалізації способів готування, вчинення і приховування злочину, виникнення і розвиток внутрішніх зв’язків механізму кримінального правопорушення.

Основними завданнями учбового предмету є:

1) досконале оволодіння спеціальною літературою, вміння критично аналізувати, робити свої теоретичні висновки;

2) на підставі ґрунтовного оволодіння спеціальною літературою, обґрунтування практики правозастосування, дослідження найбільш вагомих теоретичних і прикладних питань сучасної криміналістики;

3) обґрунтування на цій основі допустимих з позицій певних галузей права, етики і психології варіантів можливого рішення;

4) опанування навичками науково – дослідної діяльності в сфері криміналістики;

5) опанування вміннями вирішення прикладних криміналістичних проблем, що постають у різних сферах і областях правозастосування.

Основна мета викладання «Доктрини сучасної криміналістики» як навчальної дисципліни: сформувати у студентів систему криміналістичних знань про злочин і злочинну діяльність, методи і засоби розкриття і розслідування злочинних посягань.

криміналістичних-проблем

При вивченні даного предмета слід використовувати рекомендовану літературу, сучасні публікації з криміналістичної проблематики, журнальні статті і газетний матеріал, законодавчі акти, відомчі нормативні документи. При вивченні особливу увагу слід звертати на спеціальні криміналістичні терміни, поняття і визначення.

Навчально-методичний комплекс складений за темами, передбаченими державним стандартом з дисципліни «Доктрини сучасної криміналістики» для юридичних вузів і містить розділи: загальна теорія криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів і груп злочинів (криміналістична методика). До кожного розділу є методичні вказівки по його вивченню.

Компетенції студента, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

а) загальнокультурні – студент повинен мати:

– усвідомлення соціальної значимості своєї майбутньої спеціальності, з проявом нетерпимості до корупційної поведінки, гідним відношенням до права і законом, достатнім рівнем професійної правосвідомості;

– спроможністю сумлінно здійснювати професійні обов'язки, виконувати принципи етики юриста.

б) професійні – той, що навчається повинен бути здатним:

– кваліфіковано використовувати законодавчі акти у конкретних галузях юридичної роботи, реалізовувати норми матеріального та процесуального права в професійній діяльності;

– спроможність виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини;

– спроможність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в області права.

сучасна-криміналістика

Дослідженням проблем розвитку предмету «Доктрина сучасної криміналістики» займались визначні науковці: Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І., Коновалова В.Є.

Отже, «Доктрина сучасної криміналістики» є актуальним предметом, який з кожним роком викликає все більше зацікавлення не тільки у студентів, які його вивчають, але й в пересічної людини.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!