Роздрукувати сторінку

Громадянське право як навчальна дисципліна

« Назад

Громадянське право є профілюючою дисципліною у підготовці юристів-правознавців, що дає уявлення про основні правові категорії і конструкції цивілістичної науки, про сутності майнових і особистих немайнових відносин, що регулюються цивільно-правовою галуззю, про принципи правового регулювання майнового обороту.

Громадянське право як навчальна дисципліна – основний предмет для студентів юридичного спрямування, який включає в себе правові знання.

Громадянське-право

Метою освоєння дисципліни "Громадянське право" є здобуття професійних компетенцій у сфері державного та муніципального управління, необхідних для успішної професійної діяльності фахівців у сучасних умовах.

Основна мета навчальної дисципліни "Громадянське право" - дати студентам основні знання про право, виробити позитивне ставлення до нього, усвідомити необхідність дотримання правових норм, тим самим забезпечити повну професійну підготовку бакалавра функціонуючого в умовах правової держави.

В області виховання метою навчальної дисципліни є формування особистісних якостей: моральності, загальнокультурних навичок, здатності до соціальної адаптації, реалізації творчого потенціалу особистості, цілеспрямованості, організованості, працьовитості, відповідальності, громадянської позиції, комунікативності, толерантності.

Завдання вивчення дисципліни «Громадянське право»:

- оволодіння навичками практичного використання цивільно-правових норм;

- формування наукового світогляду;

- оволодіння спеціальним понятійним апаратом.

цивільне-законодавство

Предметом освоєння дисципліни «Громадянське право» є наступні об'єкти: суспільні відносини в сфері цивільного права.

Дисципліна бере участь у формуванні наступної компетенції:

- готовністю до використання сучасних виховних технологій формування у студентів духовних, моральних цінностей і громадянськості.

Освоєння дисципліни передбачає досягнення наступних результатів навчання (компонентів перерахованих вище компетенцій):

Знати:

- базові інститути, принципи, норми громадянського права, дія яких покликана забезпечити функціонування суспільства і держави, взаємини між людьми, суспільством і державою;

- типи та джерела цивільного права та їх особливості;

- основні правові поняття і терміни громадянського права;

- місце і значення громадянського права серед інших галузей права і сучасному демократичному суспільстві та правовій державі;

- основні положення цивільно-правового статусу суб'єктів цивільного права;

- види правовідносин та їх особливості;

- види правопорушень та юридичної відповідальності за цивільним правом;

Вміти:

- застосовувати понятійно-категоріальний апарат, основні закони гуманітарних та соціальних наук у професійній діяльності, коректно використовувати у своїй діяльності професійну лексику;

- орієнтуватися в системі цивільного законодавства і нормативних правових актів, що регламентують сферу професійної діяльності;

- застосовувати знання основ громадянського права при вивченні спеціальних дисциплін і на практиці;

- працювати з нормативно-довідковими матеріалами, правовими актами і правильно використовувати їх у своїй практичній роботі і повсякденному житті;

Володіти:

- навичками цілісного підходу до аналізу проблем управління державою;

- навички роботи з нормативними актами;

- базовими поняттями адміністративного права;

- навичками аналізу вироблення та оцінки прийнятих рішень в системі державного та муніципального управління на основі цивільного права;

- навичками складання цивільно-правових документів.

цивільно-правові-норми

Дослідження предмету «Громадянське право» здійснювали такі науковці: P. О. Стефанчук, Підопригора А.С., Сумін В.О. та ін.

Отже, предмет Громадянське право є досить вагомою дисципліною. Яку необхідно вивчати кожному з нас.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!