Роздрукувати сторінку

Екологічне право як навчальна дисципліна

« Назад

Екологічне право є самостійною сферою в структурі права. Вона об’єднує в себе ряд самостійних галузей права: земельне, водне, гірське, лісове, фауністичне.

Мета освоєння навчальної дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями в обсязі, визначеному державним освітнім стандартом, а також оволодіння практичними вміннями і навичками щодо застосування норм у сфері екологічного права.

вивчення-екологічного-права

Предмет: суспільні відносини, що постають між суб’єктами з питань забезпечення екологічної безпеки, приналежності, застосування, відтворення природних об’єктів та комплексів, охорони, а в певних випадках захисту людини, навколишнього оточуючого середовища, від шкідливого впливу з ціллю попередження, запобігання, ліквідації його негативних наслідків й задоволення екологічних та інших інтересів.

Предмет «Екологічне право» формує загальнокультурні та професійні вміння, необхідні і достатні для:

- здійснення законодавчої, нормотворчої та правоохоронної професійної роботи в структурах державної влади і місцевого самоврядування;

- проведення правозахисної роботи;

- проведення експертно-консультаційної роботи з проблем реалізації і захисту прав користувачів природних об'єктів, охорони надр, вод, лісів та інших природних об'єктів, державного екологічного нагляду;

- навчання засад екологічного права в навчальних закладах середнього професійної освіти.

Екологічне-право

Завдання учбового предмету «ЕП»:

- освоєння основних засад інститутів екологічного права;

- опанування головних положень розробки та експертизи законодавчих актів – джерел екологічного права;

- набуття базових умінь по прийняттю в межах посадових обов'язків рішень, пов'язаних з реалізацією правових норм у галузі охорони і застосування природних ресурсів;

- набуття уявлень про правозахисну роботу, направлену на оскарження дій (бездіяльності), незаконних правових актів органів державної влади, структур місцевого самоврядування та посадових осіб.

Навчальний курс «Екологічне право» належить до основної частини професійного циклу підготовки бакалавра з напряму Юриспруденція.

Оволодінню екологічного права передує опанування загальнонауковими, теоретико-правовими та історико-правовими уміннями, знаннями і здібностями.

Загальнонауковим підґрунтям вивчення екологічного права є предмети гуманітарного, соціального та економічного циклу: філософія, економіка. Студенти мусять вміти використовувати знання в сфері філософії, економіки в екологічному праві, загальнонаукові методи пізнання державно-правових явищ. Попередні знання з дисциплін допоможуть студенту оволодіти навичками оцінки еколого-правових фактів і явищ. Крім цього, до початку занять по екологічному праву студент повинен оволодіти дисципліною інформаційно-правового циклу: інформаційні технології в юридичній діяльності. Студенти повинні використовувати інформаційні технології, навчитися застосовувати електронні бази даних, отримувати та обробляти правову інформацію.

Теоретико-правовим підґрунтям екологічного права служать предмети професійного напрямку: теорія держави і права, цивільне право, адміністративне право.

Потрібними знаннями для опанування вміннями практичної роботи в сфері екологічного права, є: загальна юридична термінологія; поняття і категорії теорії держави і права; загальноправові засади; поняття і категорії цивільного права; поняття та категорії адміністративного права; механізм і засоби правового регулювання, реалізації права; юридична техніка.

Взаємозв'язок предмету «Екологічне право» з адміністративним і цивільним правом дає студенту системне уявлення про комплекс навчальних дисциплін, що забезпечує відповідний теоретичний рівень і практичну спрямованість у системі навчання і майбутньої діяльності бакалавра юриспруденції.

ЕП

Проблеми предмету «Екологічне право» досліджували такі науковці: К. Наконечна, В. Шевчук, Ю. Саталкін, Г. Білявський.

Отже, екологічне право – дисципліна, яка вивчає зміст і значення екологічного права як комплексної сфери системи національного права України, суть конституційного права жителів на безпечне навколишнє середовище та інших екологічних прав громадян.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!