Роздрукувати сторінку

Господарське законодавство як навчальна дисципліна

« Назад

Господарське законодавство – один з головних предметів, що опановуються у вищих юридичних учбових установах. Складність її вивчення зумовлюється тим, що господарське законодавство формується з великої кількості нормативних актів, які були утверджені у різний період, і до цих пір перебуває у стадії формування. До того багато з інститутів господарського права не були знані радянському законодавству і постали у зв'язку з переходом від адміністративно-командної системи управління економікою до ринкових відносин. Неоднозначним в науці постає і саморозуміння господарського права.

Дисципліна «Господарське законодавство» є предметом, що тісно пов'язаний з такими курсами як «Цивільне право», «Міжнародне приватне право», «Фінансове право», «Адміністративне право», «Господарський процес».

господарська-діяльність

Дисципліна «Господарське законодавство» вивчається відповідно до учбового плану перепідготовки юристів за спеціальністю перепідготовки «Правознавство». Важливість даної дисципліни для сучасної юридичної освіти безсумнівна і пояснюється її загальнотеоретичним і прикладним значенням.

Головними цілями оволодіння предмету «Господарське законодавство» є: становлення уявлення слухачів про місце господарського права в структурі права України, його зміст і функції в цілому, про структуру господарського права як учбового предмету, його зв'язку з цивільним, адміністративним та іншим законодавством; розвиток навичок застосування одержаних теоретичних умінь при розв’язанні практичних завдань, обґрунтування вірності вибору певних норм господарського законодавства при розв’язанні спірної ситуації теоретичними засадами господарського права.

На лекціях, семінарських заняттях, у ході самостійної роботи слухачам належить засвоїти не тільки господарське законодавство, але також практику застосування його норм та літературні джерела.

Головними завданнями оволодіння предмету «Господарське законодавство» є забезпечення потрібного рівня знань слухачів, який надав можливість випускнику:

- користуватися юридичними термінами і поняттями, які засвоїлися в рамках розглядуваного предмету, і використовувати їх у професійній роботі;

- проводити аналіз своєї роботи, робочих документів (законодавчі акти, локальні нормативні акти, проекти позовних заяв, установчих документів, висновків, консультацій та інших документів) на відповідність законодавством України.

Господарське-законодавство

У підсумку оволодіння предметом слухачі повинні знати:

- поняття господарського права, предмет господарсько-правового регулювання, поняття, структуру та форми господарсько-правових відносин;

- поняття, форми й основні напрямки державного регулювання господарської діяльності; загальні положення про господарську діяльність;

- напрями правового регулювання обліку, звітності та аналізу господарської діяльності.

Головними формами оволодіння предмету є лекції і практичні заняття.

Практичні заняття здійснюються з ціллю вироблення у студентів навичок застосування отриманих знань на практиці, вміння правильно застосувати правові норми і дати практичні рекомендації по ухваленню рішень суб'єктами господарських відносин.

господарське-право

Дослідженню предмету свої праці присвятили: В. Мамутов, В. Щербина, Л. Жук, О. Шаповал та ін.

Отже, предмет «Господарське законодавство» є актуальним предметом серед студентів, адже регламентує головні положення, що стосуються правового регулювання підприємництва та господарської діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!