Роздрукувати сторінку

Державне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна

« Назад

Державне право зарубіжних країн – курс, що розвиває самостійне політико-правове мислення, допомагає розібратися в особливостях становлення і формування державно-правових інститутів, а також в їх конституційному закріпленні в різних закордонних державах.

Освітній курс державного права зарубіжних держав охоплює в себе питання, пов'язані з характеристикою та порівняльно-правовим аналізом основних державно-правових інститутів ряду сьогоднішніх зарубіжних держав. Оволодіння державного права зарубіжних країн пов'язано також зі збільшенням загальної культури студентів-юристів.

державне-право-зарубіжних-країн

Курс входить в цикл загально-професійних предметів державного освітнього стандарту і включений в робочий навчальний план зі спеціальності «Юриспруденція».

Курс адресований студентам усіх форм навчання по спеціальності «Юриспруденція».

Курс «Державне право зарубіжних країн» готує студентів до розуміння теоретичних і практичних конституційно-правових положень і засад організації та існування держав сучасного світу.

Головна ціль курсу ґрунтується на вивченні студентами найбільш фундаментальних суспільних відносин, якими окреслюються: конституційний (громадський) склад країни, форми і методи здійснення влади в країні; засади правового положення особистості; державний устрій, систему, порядок формування, засади організації і роботи органів державної влади та місцевого самоврядування в закордонних країнах.

Предмет курсу являє собою сукупність правових норм, що регулюють найбільш важливі суспільні відносини, що включені у предмет державного права закордонних держав.

зарубіжні-країни

Для успішного оволодіння курсу студенту потрібно знати основні законодавчі акти, що містять правові норми, що окреслюють окреслені вище суспільні відносини, а також навчитися застосовувати норми права при вирішенні конкретних ситуацій.

Програма курсу «Державне право зарубіжних країн» створена на основі системного підходу, який має на меті поетапне вивчення державно-правових явищ, починаючи з загальнотеоретичних питань правового регулювання і закінчуючи практичними питаннями організації і функціонування державних інститутів в закордонних країн.

Курс створений на базі традиційного підходу до організації учбового процесу і являє собою сукупність лекційного блоку і семінарських занять.

Курс має практичну частину у вигляді семінарських занять.

Оцінка знань і умінь студентів проводиться за допомогою поточного контролю на семінарських заняттях, підсумковий контроль здійснюється на іспиті.

Після вивчення теоретичних розділів курсу і проходження практикуму в обсязі робочої програми, студент повинен мати комплексне науково-практичне уявлення про правове становище особи і конституційно-правові основи організації політичних систем зарубіжних країн.

Завдання учбового предмету полягає в тому, що під час оволодіння курсу «Державне право зарубіжних країн» у студентів повинно сформуватися уявлення про конституційну систему зарубіжних держав, уміння аналізувати і узагальнювати норми права зарубіжних країн, студенти повинні бути ознайомлені з головними засадами конституційного права зарубіжних країн, курс направлений на становлення правової свідомості, підвищення рівня правової культури в цілому.

Під час оволодіння курсу студент повинен продемонструвати вміння користуватися джерелами та літературою, проводити їх правовий аналіз, висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору, оперувати відповідною термінологією, вирішувати які стоять перед майбутнім фахівцем завдання, аналізувати основні тенденції державно-правового розвитку зарубіжних країн.

конституційна-система-зарубіжних-країн

Дослідженням предмету займалися такі науковці: Б.В. Калиновський, О.Я. Лапка, Т.О. Пікуля, Л.А. Івершенко, Л.М. Козодой та ін.

Отже, курс «Державне право зарубіжних країн» розширює світогляд студентів, допомагає їм покращити знання з історії та права.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!