Роздрукувати сторінку

Банківське право як навчальна дисципліна

« Назад

Банківське право як навчальна дисципліна є однією з тих освітніх і прикладних дисциплін, які потрібні для формування спеціалістів у сфері правознавства, економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту.

Банківське право – курс, який вивчає норми банківського, цивільного, господарського, митного, міжнародного приватного та публічного права, які координують суспільні відносини в банківській галузі, а також державне регулювання роботи суб'єктів банківської системи.

банківська-діяльність

Предмет «Банківське право» логічно і змістовно-методично взаємопов'язана з іншими частинами ОПП (дисциплінами, практиками): з теорією держави і права, конституційним правом, цивільним правом, підприємницьким правом, фінансовим правом, податковим правом.

Метою викладання предмету є оволодіння студентами норм банківського законодавства України, які регламентують економічні суспільні відносини щодо мобілізації та використання тимчасово вільних грошових коштів, засади банківської роботи, правове становище суб'єктів банківського права, відносини між ними, а також порядок утворення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків і небанківських кредитно-фінансових установ, майнові та немайнові відношення, що постають при здійсненні банківської діяльності, в тому числі з застосуванням цінних паперів, бюджетних і валютних коштів, інші відносини, пов'язані з роботою банків та небанківських кредитно-фінансових організацій, а також передача навичок пошуку норм права, що координують порядок проведення банківської діяльності.

Головними завданнями предмету «Банківське право» є:

– вироблення у студентів розуміння значущості вивчення даного курсу для їх практичної діяльності;

– засвоєння норм законодавства, регулюючих банківську діяльність України;

– вироблення у студентів вмінь і навичок правильно орієнтуватися в чинному банківському законодавстві, правильно тлумачити і застосовувати норми права до конкретних ситуацій.

банківське-законодавство

Юридичні особи, індивідуальні підприємці і громадяни в тій чи іншій мірі взаємодіють з банками. Це відбувається повсякденно: при здійсненні платежів, розміщенні вкладів (депозитів), отриманні кредитів. При цьому ринок пропонує все більш широкий спектр фінансових інструментів. Тому має місце тенденція до розширення сфери взаємовідносин банків з юридичними та фізичними особами.

Готовність студентів до засвоєння дисципліни «Банківське право» залежить від належного вивчення та набуття знань, умінь в результаті освоєння зазначених дисциплін.

В ході самостійної роботи, а також на лекціях, практичних заняттях студентам необхідно засвоїти не тільки норми банківського і цивільного законодавства, що регулюють весь спектр банківських правовідносин в Україні, але і оволодіти методикою пошуку норм права, що встановлюють порядок розвитку банківської діяльності.

Студентам також необхідно сформувати практичні навички застосування відповідних норм банківського права, регулюючих правовий статус, компетенцію, відповідальність як суб'єктів, так та учасників банківських правовідносин. Аналіз сутності і теоретичних основ різних видів банківських договорів сприяє розумінню майбутніми фахівцями суті укладених угод.

банківське-право

Дослідженням проблем розвитку предмету «Банківське право» займались: Ю. Ващенко, О. Костюченко та багато інших науковців.

Отже, дисципліна «Банківське право» є однією з тих учбових і прикладних дисциплін, які потрібні для навчання спеціалістів у галузі правознавства, економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!