Роздрукувати сторінку

Господарське право як навчальна дисципліна

« Назад

Наука господарського права - це система знань про підприємницьке право, це уявлення вчених по даній галузі, її предмет і метод, джерела, місце в системі галузей.

Господарське право як наука являє собою систему теоретичних знань про господарське право, його місце в системі права та основних інститутах. Вона вивчає юридичні концепції, правозастосовну практику, виробляє рекомендації по вдосконаленню господарського законодавства.

господарське-право

Перехід України до ринкової економіки і входження її у світовий ринок роблять вельми актуальним курс дисципліни "Господарське право", без знання якого неможливо цивілізоване ведення бізнесу в нашій країні.

Правовий супровід бізнесу дозволяє уникнути багатьох помилок, знайти легальні способи подолання виниклих труднощів, відшукати порою єдине рішення, в складних умовах конкурентної боротьби спираючись на знання як законодавства, так і судово-арбітражної практики. Проведена в країні модернізація призводить до поступової трансформації права, що іноді викликає труднощі в засвоєнні навчального матеріалу. Разом з тим отримані студентами базові знання і розуміння принципів правового регулювання господарських відносин дозволяють їм легше орієнтуватися змінах, швидше опановувати новими правовими знаннями.

Питання про господарське право як науку і навчальну дисципліну не викликає дискусій серед науковців. Концепція господарського права сприймається юридичною наукою Німеччини, Франції, США, Японії та інших економічно розвинених країн, вона найбільш повно відображає сучасні соціально-економічні відносини. Господарське право є фундаментальною галуззю знань, що набуває значення абсолютно необхідного, головного компонента підготовки та професійної діяльності юристів.

господарська-діяльність

Основною метою вивчення дисципліни «Господарське право» є набуття студентами знань про основні вимоги та положення норм діючого законодавства в області господарських правовідносин.

У відповідності з поставленою метою в процесі вивчення дисципліни вирішуються завдання з вивчення основ законодавства про суб'єктів та об'єкти господарських правовідносин, основи договірних і зобов'язальних правовідносин, а також правові основи регулювання конкуренції та обмеження монополістичної діяльності, правові основи зовнішньоторговельної діяльності. Одночасно ставиться завдання сформувати у студентів навички орієнтування в системі цивільного та господарського законодавства та вміння застосовувати юридичний зміст правових норм у господарському обороті. Дана дисципліна повинна розглядатися як база, за допомогою якої на основі отриманих знань студент, майбутній фахівець, міг би уникнути можливих помилок у дотриманні і використанні норм права в рамках професійної діяльності.

Головне завдання предмету – отримання студентами систематичних знань у передбаченому державним стандартом обсязі за господарським правом в умовах поглибленого розвитку ринкових відносин в країні.

Завданнями дисципліни є:

- ознайомлення студентів c понятійним апаратом господарської діяльності, основними принципами господарського права, з останніми змінами в законодавстві про підприємництво;

- формування у студентів міцних знань господарського права для практичного їх застосування;

- вироблення у студентів умінь і навичок у роботі з нормативно-правовими актами, в тлумаченні і застосуванні правових норм в цілях вирішення конкретних задач, що виникають в сфері господарської діяльності.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- здатність здійснювати ділове спілкування: публічні виступи, переговори;

- проведення нарад, ділове листування, електронні комунікації;

- здатність враховувати наслідки управлінських рішень і дій;

- позиції соціальної відповідальності;

- володіти основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих;

- розуміння основних мотивів і механізми прийняття рішень органами державного регулювання;

- вміння знаходити та оцінювати нові ринкові можливості і формулювати бізнес-ідею.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати: знати основні правові інститути господарського права;

-- Вміти: оцінювати правові ситуації, вміти працювати з нормативно-правовими актами;

-- Володіти: основними правовими категоріями і поняттями в господарських правовідносинах, базовими навичками з реалізації основних правових категорій та понять при реалізації норм господарського права.

господарське-право

Дисципліна "Господарське право" базується, насамперед, на знаннях дисципліни "Правознавство", вивченої раніше.

Дослідженням предмету займалися видатні науковці: Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С. та ін.

Таким чином, господарське право розвиває і поглиблює знання в області правового забезпечення господарських відносин і тим самим сприяє фундаментальній підготовці студентів для роботи в сфері менеджменту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!