Роздрукувати сторінку

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності як навчальна дисципліна

« Назад

Деонтологія (від грец. deontos — належне і logos — вчення) — наука про належну професійну поведінку, про професійні та моральні обов'язки працівників, що досліджує сукупність етичних норм і принципів поведінки суб'єктів професійної діяльності. Цей термін у науковий обіг увів видатний англійський юрист і філософ Ієремія (Джеремі) Бентам (1748-1832), праці якого «Про судових доказах», «Про судоустрій» справили великий вплив на юридичну науку і законодавство різних країн.

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності як міждисциплінарна наука досліджує проблеми професійного обов'язку, повинності та належної поведінки в різних системах відносин: спеціаліст — об'єкт його професійної діяльності; спеціаліст — суспільство, держава, право, закон; спеціаліст — його референтна професійна група; спеціаліст — інші громадяни як носії громадської думки; спеціаліст — його ставлення до самого себе.

Деонтологічні-основи-правоохоронної-діяльності

Програма вивчення нормативного навчального предмету “Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції” укладена згідно з навчально-професійною програмою формування бакалаврів напряму (спеціальності) “Правоохоронна діяльність”.

Навчальна дисципліна “Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції” вивчає професійну етику юриста, його професійно-правове становлення, вимоги до фахівців юридичної професії особливо в період становлення в Україні демократичної правової країни. Сучасна освітянська парадигма України потребує суттєвого перегляду змісту системи і складу юридичної освіти, формування її концепції згідно з нормами діючої Конституції, а також згідно тенденцій Болонського процесу. Велика роль в формуванні права, правничої спеціальності, правової освіти, науки і практики належить юридичній деонтології.

Предмет вивчення учбового предмету є пізнання процесу зародження та формування юридичної деонтології, визначення змісту обраної професії та основні установлення на якісне вивчення юридичних предметів.

Міждисциплінарні відношення: “Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції” має безпосередній зв'язок з такими дисциплінами як: “Теорія держави та права”, “Юридична психологія”, “Професійна етика”, “Політологія”, “Конфліктологія”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Нотаріат України”, “Адвокатура України”, “Судові та правоохоронні органи України” тощо.

правоохоронна-діяльність

Програма навчального предмету утворена з одного змістовного модуля.

Мета дисципліни: своєчасно показати студенту, слухачу дійсний зміст обраної ним професії та основні установлення на якісне вивчення юридичних дисциплін.

Завдання предмету “Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції”:

- ввести починаючого юриста у його майбутню професію;

- ознайомити з тими вимогами, що ставляться до працівників юридичної сфери діяльності, які знання і навички мусять вони мати, щоб відповідати своєму професійному призначенню;

- ознайомити студентів та слухачів з головними напрямками юридичної діяльності, окремими юридичними спеціальностями і тим місцем, яке вони посідають в суспільному житті, який існує ринок праці і можливості щодо застосування юридичних знань.

юридична-деонтологія

У підсумку оволодіння навчального предмету студенти мусять знати:

- предмет, метод і зміст дисципліни;

- функції і принципи деонтологічних основ правоохоронної роботи міліції;

- професійний кодекс юриста;

- основні професіограми юридичних професій;

- характеристику окремих видів юридичної діяльності;

- головні особливості юридичної діяльності;

- характеристики юридичної практичної діяльності;

- головні напрямки юридичної практичної роботи;

- зміст поняття загальної культури юриста;

- основи професійно-правової та психологічної культури юриста;

- вміти застосовувати деонтологічні знання у діловій комунікації з колегами і клієнтами;

- професійно поєднувати гуманне відношення до людини з безумовним додержанням законності;

- діяти професійно при вирішенні складних питань юридичної практики;

- справляти позитивний вплив на оточення з використанням психологічних знань;

- подолати стрес та вирішувати конфлікти в юридичній практиці.

Отже, “Деонтологічні основи правоохоронної діяльності” – це дисципліна, яка допомагає правоохоронним структурам у формуванні іміджу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!