Роздрукувати сторінку

Аналіз та прогноз злочинності як навчальна дисципліна

« Назад

Аналіз та прогноз злочинності (АПЗ) як освітня дисципліна - курс для студентів юридичного напрямку, який охоплює правові знання дослідження та прогнозування результатів злочинності в Україні та світі.

Аналіз та прогноз злочинності – один із важливих шляхів впровадження функції МВС України щодо організації інформаційно-аналітичного забезпечення роботи органів внутрішніх справ (ОВС).

аналіз-злочинності

МВС України відповідно до покладених на них завдань п. 23 проводить інформаційно-дослідницьку роботу органів внутрішніх справ, групує довідково-інформаційні фонди, проводить оперативно-дослідницькі та криміналістичні обліки, проводить обрахунок персональних даних, у рамках своїх повноважень створює статистичну інформацію, реалізовує режим доступу до інформації. МВС України має право згідно з Положенням п. 47 визначати головні напрями становлення науки і освіти з проблем роботи МВС України, приймати участь у вирішенні певних наукових, науково-дослідних, кримінологічних і соціологічних розробок, а також у формуванні за їх підсумками науково-практичних рекомендацій, методичних пропозицій.

Предмет курсу «АПЗ» - постійне проведення кримінологічного аналізу злочинності, котрий дає можливість: одержати повну, покрокову та максимально вірну за створених організаційних та матеріально-технічних умов інформацію щодо стану злочинності на окресленій території за деякий термін часу та виявити територіальні розбіжності; поширеності злочинів певних форм та типів (складів); особливостей осіб, які здійснили злочини; стану та положень віктимізації; соціально-економічних явищ та процесів, що мають вплив на злочинність; сформувати план та динаміку змін у стані, структурі та динаміці злочинності на зазначеній території, що швидше за все можуть відбутися на протязі окресленого проміжку часу у подальшому.

Мета оволодіння предмету ґрунтується у становленні у майбутніх спеціалістів (магістрів) вмінь та здібностей для забезпечення ефективного аналізу і прогнозу злочинності з врахуванням здобутків НТП та світового досвіду, а також з обов’язковим додержанням всіх вимог методології аналізу та прогнозу злочинності.

Завдання предмету «АПЗ» полягають у: оволодінні методами кримінологічного аналізу та прогнозу злочинності, які постають як дослідження процесів та явищ, що окреслюють злочинність, або деяким чином мають вплив на неї.

Аналізта-та-прогноз-злочинності

Вивчення предмету «АПЗ» має на меті загальну та спеціальну ціль.

Опанувавши програму учбового предмету «АПЗ» студенти за певними напрямами навчання, кваліфікаціями та спеціальностями мають бути спроможними розв’язувати професійні завдання з врахуванням потреб аналізу та прогнозу злочинності.

Для створення відповідного рівня кримінологічного аналізу та прогнозу, одержання вірних, повних та спроможних для порівняння даних потрібно додержуватися загальних методичних положень проведення аналізу та прогнозу, застосовувати стандартний набір методів збору, представлення та аналізу інформації.

кримінологічний-аналіз

Дослідженням питань розвитку предмету «АПЗ» займаються такі науковці: В.В. Василевич, Н.В. Кулакова О.М. Джужи та ін.

Отже, окреслений предмет має досить вагоме значення у підготовці студентів-юристів на сучасному етапі в Україні та призначений для напрямків навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для формування спеціалістів органів внутрішніх справ.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!