Роздрукувати сторінку

Гуманітарні дисципліни

Політичний аналіз – багаторівнева, міждисциплінарна, системна наукова дисципліна, яка синтезує теоретичні і прикладні знання в дослідницьку політологічну та/або управлінську програму, націлену на рішення як пізнавальних, так і практичних завдань, досягнення відповідного результату; особливий стиль наукового мислення. Особливе значення в парадигмі політико-управлінського аналізу має вироблення державних та інших рішень громадських проблем, оцінку їх ефективності в сучасних конкурентних умовах світового і національного розвитку.

Політичний аналіз виступає як одна з політико-управлінських дисциплін, поряд з політико-адміністративним управлінням, державним адмініструванням, політичним менеджментом та ін.

аналіз-політики

Основною метою освоєння дисципліни «Політичний аналіз» є...


Пропонований курс «Порівняльна типологія англійської та української мов» для студентів іноземного відділення філологічного факультету є найважливішою дисципліною. Курс призначений для більш глибокого освоєння української мови, особливостей її структури на основі зіставлення з англійською мовою. Засвоєння іноземної мови відбувається успішно, якщо її особливості вивчаються у зіставленні з фактами рідної або іншої іноземної мови, відомої учням.

Основне значення для студентів – іноземців у навчанні іноземній мові (українській мові) має виявлення типологічно важливих структурних відмінностей іноземної мови від рідної мови, а також від інших мов, з якими учні порівнюють українську мову; встановлення типології мови, визначення типологічних характеристик досліджуваної мови щодо іншої іноземної мови.

засвоєння-іноземної-мови

При порівнянні української та англійської мов чітко...


Дисципліна «Практика діяльності зв'язків з громадськістю» є основою для здійснення подальшої професійної діяльності. Дисципліна відіграє найважливішу роль у формуванні теоретичних знань і практичних навичок в області формування PR-програм і здійснення проектів.

Мета курсу – познайомити студентів з різними аспектами самого поняття «зв'язки з громадськістю», викласти теоретичні і практичні основи цієї спеціальності, окреслити контури професії.

зв'язки-з-громадськістю

Завдання курсу...


Тема здоров'я і фізичного розвитку була, є і буде актуальною у весь час.

У системі фізичного виховання гімнастиці належить провідна роль у справі зміцнення здоров'я.

Гімнастика - це тренувальні вправи, спрямовані на конкретні м'язові групи. Вони надають трофічний вплив, підсилюють регулюючу роль кори головного мозку, сприяють тренуванню рухового і лежачих поруч з ним мовних центрів.

Гімнастика

Відмінною рисою гімнастики є...


Дефектологія є комплексною науковою дисципліною, що вивчає особливості розвитку дітей з фізичними і психічними вадами та закономірності їх виховання і навчання. Вітчизняна дефектологія завдяки досягненням теорії і практики, багаторічному унікальному досвіду роботи з аномальними дітьми займає провідні позиції у світовій науці. Знайомство з курсом «Дефектологія» долучить студентів до досягнень і традицій української дефектології.

Зміст курсу «Дефектологія» є логічним продовженням і поглибленням знань, отриманих в результаті опанування дисциплін «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Клінічна психологія», «Педагогіка». Вивчення основ дефектології є невід'ємною частиною академічної підготовки психолога в університеті, важливою складовою його професійної компетенції, професійного самовизначення.

аномальний-розвиток

Мета курсу «Дефектологія»...


Функції держави з неминучістю включають в себе управління зв'язками з громадськістю, породжують спеціальні державні та муніципальні структури, покликані оптимізувати ці зв'язки, співвідносити їх з управлінськими цілями органів владиЗв'язки з громадськістю постають органічним компонентом державного і муніципального управління, своєрідним політичним інститутом, сутнісним функціональним явищем, спрямованим на оптимізацію прийняття та реалізацію політичних рішень. Це свого роду ідеологія співпраці та узгодження інтересів, технологія управління свідомістю і настроєм людей як всередині організації, так і на рівні соціальної групи, соціального прошарку, класу і, в цілому, на рівні суспільства; це технологія просування організацій і лідерів на політичному ринку.

Важливим є той аспект, що, будучи інститутом політичного управління, «паблік рілейшнз» виконують роль механізму для завоювання і утримання влади і політичного впливу.

Зв'язки-з-громадськістю-в-органах-влади

Цілями освоєння дисципліни «Зв'язки з громадськістю (PR) в органах влади» є...


Вивчення німецької мови є необхідним компонентом професійної підготовки сучасних фахівців.

При розробці курсу «Лінгвістика німецької мови» враховувалися сучасні підходи до викладання іноземної мови, які представлені в наступних роботах вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування та розвитку комунікативної компетенції в процесі навчання іноземної мови: І.А. Зимова, Е.А. Пасів, В.Л. Бім, В.О. Сафонова та ін., а також роботи вітчизняних вчених з проблем навчання читання іноземною мовою студентів вищих навчальних закладів.

вивчення-німецької-мови

Основною метою навчання німецької мови як другої іноземної мови є...


Дисципліна «Лінгвістика російської мови» як складова частина базового курсу «Сучасна російська мова» та інших лінгвістичних дисциплін займає важливе місце у мовній підготовці майбутнього вчителя російської мови і літератури. Спираючись на раніше вивчені розділи «Фонетика», «Лексика», «Словотвір», «Морфологія», а також паралельно досліджуваний «Синтаксис російської мови», дисципліну «Лінгвістика російської мови», викладач паралельно формує основи лінгвістичного аналізу мовних одиниць на шкільному рівні, узагальнює вивчене і орієнтує студентів на те, як співвідноситься зміст наукового курсу сучасної русистики з шкільним варіантом, що враховує вікові особливості учнів; показує шляхи оптимального «пристосування» шкільного матеріалу до наукового знання про основні мовні одиниці; орієнтує майбутнього вчителя на важкі для його майбутніх учнів розділи шкільного курсу російської мови.

Курс «Лінгвістика російської мови» покликаний показати, як на основі прагматичного підходу пояснити студенту найважливіші граматичні поняття (граматична форма граматичне значення); як показати різноманіття і системну організацію лексико-фразеологічного складу російської мови, частин мови, об'єднань слів у мові; навчити прийомам і способам їх аналізу.

викладання-російської-мови

Дисципліна «Лінгвістика російської мови» координує з...


Дисципліна «Мистецтво балетмейстера» підсумовує знання, одержані студентами на заняттях з профілюючих дисциплін, приводить їх цілісну систему знань, поглядів і професійних навичок, дає можливість оволодіти сучасними технологіями створення хореографічних творів. Курс спрямований на формування педагогічних якостей (організаторських, виховних, освітніх, комунікативних, аналітичних).

Цілі освоєння дисципліни:

1. Формування навичок реалізації художнього задуму в професійному творчому колективі.

2. Освоєння основних видів балетмейстерської творчості в Україні і за кордоном.

3. Вивчення особливостей професійної діяльності балетмейстера.

4. Розширення музичного та творчого кругозору студентів, формування самостійної, постановочної та репетиційної роботи в колективі.

5. Вивчення історії хореографічного письменництва і виконавства в Україні і за кордоном.

6. Оволодінню теорією і практикою постановки хореографічної композиції.

7. Освоєння методів планування організаційно-творчої, постановочної, репетиційної, концертної, педагогічної роботи з колективом.

8. Прищеплення навичок роботи з різними професійними і аматорськими колективами різних вікових груп.

9. Освоєння законів хореографічної драматургії.

балетмейстерська-творчість

Курс дисципліни «Мистецтво балетмейстера» входить в...


Курс «Сходознавство» присвячений основним поняттям, формам і методам роботи сходознавця, історії становлення сходознавства як академічної та науково-практичної дисципліни, загальним проблемам вивчення країн і народів Сходу і покликаний ввести студентів у курс загальних понять, питань і методів сходознавства. Курс також розглядає основні методи і форми сходознавчих досліджень, концептуальні підходи до вивчення Сходу.

На заняттях, які проводяться за мовними напрямками, детально розглядаються окремі питання розвитку досліджуваного регіону, в тому числі географії та природних ресурсів, етно-лінгвістичного складу населення, особливостей духовно-релігійного, культурного, історичного, економічного, політичного та соціального розвитку.

вивчення-Сходу

Курс призначений для студентів-бакалаврів, які навчаються за...


Сучасна хореографія, завдяки поширенню масової культури, опинилася в числі найбільш затребуваних видів мистецтва та відіграє велику роль у духовному житті підростаючого покоління, розширює діапазон ідейно-емоційного впливу на морально-естетичний вигляд підлітків, юнаків і дівчат.

Сучасний бальний танець - це самостійна форма мистецтва, де по-новому з'єдналися рухи, музика, світло і фарби, де тіло дійсно знайшло свою повнокровну мову. Сучасний танець переконує людей у тому, що мистецтво є продовження життя і пізнання себе, що ним може займатися кожен, якщо подолає в собі лінь і страх перед незнайомим.

сучасна-хореографія

Цілі вивчення дисципліни...


Програма «Лінгвістика англійської мови» призначена для студентів, що навчаються за напрямом «Лінгвістика».

Метою освоєння дисципліни «Лінгвістика англійської мови» є розвиток загальної та комунікативної компетенцій стосовно всіх видів комунікативної діяльності в різних сферах мовної комунікації.

види-комунікативної-діяльності

Слід зазначити, що «Лінгвістика англійської мови» є...