Роздрукувати сторінку

Білоруська література, як навчальна дисципліна

« Назад

Білоруська література – це дисципліна культурологічного циклу, яка вивчає літературні твори написані білоруською мовою або білоруськими авторами від давнини до сьогодення.

Об’єкт – твори білоруської літератури.

Предмет – історичний розвиток білоруської літератури, основні засади і особливості творів білоруської літератури.

література

Головна мета навчального предмету – залучення студентів до скарбів білоруської літератури, виховання студентів на кращих зразках світової культури.

Навчальний предмет Білоруський література – один з предметів, за допомогою яких реалізується головна мета навчання і виховання: формування гармонійної особистості, інтелектуально розвиненої, здатної усвідомлювати роль моралі, етики в особистому та суспільному житті, відчувати й оцінювати прекрасне, досконало володіти мовою.

Основні завдання дисципліни «Білоруська література»:

1) ознайомити студентів з основними етапами розвитку білоруської літератури, з творчістю і творами найбільш відомих білоруських письменників різних епох;

2) навчити студентів співвідносити твори минулого з сучасністю, розуміти і цінувати їх загальнолюдське, позачасове значення;

3) дати уявлення про розвиток білоруської літератури як частини світової літератури, що розкривається в різноманітті національної літератури;

4) познайомити студентів з основними напрямками і жанрами в білоруській літературі різних історичних періодів;

5) розвивати навики аналізу літературного твору.

Специфіка літератури як предмета навчання визначається тим, що вона тісно пов'язана з іншими формами пізнання дійсності і людини (наукою, філософією, релігією та ін.). Велике пізнавальне і виховне значення мистецтва слова обумовлено в першу чергу тим, що воно дає студентам різноманітні знання і уявлення про природу і місце в ній людини, життя суспільства, історичні події, долі видатних особистостей.

Завдяки змістовним зв'язкам з гуманітарними науковими дисциплінами, література вчить сприймати і розуміти явища, які прийняли людське обличчя через створені образи, одночасно в планах загальнолюдських і національних, конкретно-історичних. Все це в літературі розкривається своєрідно, через художню образність, експресивно, емоційно. Як будь-яке мистецтво, література визначається поліфункціональністю: крім пізнання життя, виконує і комунікативну, естетичну, гедоністичну функції.

В системі вищої освіти білоруська література належить до соціально-гуманітарного циклу предметів, який включає в себе ще й предмети: іноземна мова, всесвітня історія, світова література, історія Білорусі,суспільствознавство, музика, образотворче мистецтво та ін. З останніми двома навчальними предметами білоруську літературу зближує те, що вона формує естетичні смаки та ідеали студентів, задовольняє їхні потреби в естетичній діяльності. Разом з тим художнє слово поєднує в собі певні можливості живопису і музики, воно створює зорові і слухові образи.

Багато що об'єднує білоруську літературу з літературою світовою, органічною частиною якої вона і є. Тому білоруська література вивчається в контексті світового художнього слова. Паралельно вивчаючи твори білоруських і інших зарубіжних письменників, студенти переконуються в тому, що людей світу об'єднують спільні проблеми, прагнення, радості і тривоги, що за час свого існування людство виробило загальні духовні цінності.

Білоруський література приєднує студентів до духовного життя і культури народу, висловлює світосприйняття етносу, його уявлення про дійсність, взаємини людини з природою, моральні та естетичні ідеали, вироблені протягом століть.

Білоруська-література

Отже, Білоруська література показує людину в певному соціально-культурному середовищі, піднімає важливі філософські, морально-етичні, екологічні та інші проблеми сучасності, минулого і майбутнього. У творах білоруських письменників виявляються загальнозначущі ідеали і цінності. Приєднання до них має виключно важливе значення, оскільки сприяє гуманізації особистості, духовно збагачує її. Орієнтація на гуманістичні та культурні цінності, краєзнавчі аспекти при вивченні літератури набувають особливого значення в наш час, коли контакти між людьми різних держав стали реаліями життя.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!