Роздрукувати сторінку

Вступ до спеціальності, як навчальна дисципліна

« Назад

Кожен обирає свою майбутню спеціальність за власними смаками та вподобаннями. Освоєння професії є складним процесом, тому вимагає певного вступного курсу, щоб отримати загальні уявлення про предмет майбутнього вивчення.

Тому кожна спеціальність вимагає вивчення такої дисципліни як Вступ до спеціальності, яка складає систему знань про загальні засади функціонування вищої освіти, її нормативно правову базу, організацію навчального процесу у вишах. Адже будь-яка спеціальність є частиною загальної системи науково-професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

вступ-до-спеціальності

Також для подальшого успішного навчання студент повинен знати як правильно обрати тему наукового дослідження свого профілю і сформулювати її концептуальний апарат, теоретично обґрунтувати обрану проблему та обрати методи її аналізу, організувати глибоке дослідження і використати отримані результати у своїй практичній діяльності.

Метою вивчення дисципліни Вступ до спеціальності є ознайомлення студентів з теоретичними засадами майбутньої спеціальності, її місцем у суспільстві та засобами її опанування.

професійні-характеристики

Завдання курсу:

- формування комплексної системи знань та уявлень про процес і організацію особистісно-орієнтованого навчання;

- знайомство з основними педагогічними методами і прийомами навчання, формами проведення занять;

- формування позитивної установки щодо навчання;

- розвиток професійної свідомості і орієнтації майбутніх фахівців;

- набуття вмінь використовувати отримані знання у вирішенні освітніх та виховних завдань навчально-виховного процесу;

- ознайомлення з основними принципами, етапами, провідними напрямками, проблемами розвитку майбутньої спеціальності;

- розробка та формування професійних характеристик;

- ознайомлення з основоположними принципами, формами самостійної роботи студентів, різновидами науково-дослідної роботи, методикою виконання наукових робіт, основними прийомами та методами наукових досліджень.

Студенти повинні знати:

- основні засади, етапи, проблеми, напрямки, обраної спеціальності, сфери діяльності фахівця;

- професійні характеристики, які він повинен набути;

- основні форми самостійної роботи студентів;

- види студентських науково-дослідних робіт та методику їх виконання.

Уміти:

- використовувати та втілювати отримані теоретичні знання на практиці;

- ефективно вести науковий пошук з обраної для дослідження теми, проблеми;

- оформляти студентську наукову роботу відповідно до вимог.

спеціальність

Таким чином, навчальна дисципліна Вступ до спеціальності дає загальне уявлення про освітню програму обраного напрямку, побудову навчального процесу. Студенти знайомляться з навчальним планом і освітніми стандартами, отримують початкові відомості про систему і процес навчання у вищому навчальному закладі. В ході практичних занять студенти знайомляться з нормативно-правовими документами, формують початкові уявлення про наукову

діяльність, а також отримують практичні навички грамотного оформлення письмових робіт (рефератів, есе, курсових, дипломних робіт тощо).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!