Роздрукувати сторінку

Діалектологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Діалектика (від «діалект» і грец. Λόγος - слово, вчення) – це розділ мовознавства, що вивчає місцеві, територіальні різновиди мови, діалекти.

Пропонований курс має на меті розширити загальнолінгвістичну підготовку студентів-філологів, сформувати у них уявлення про систему діалектних відмінностей сучасних говірок в зіставленні з сучасною літературною мовою, про специфіку діалектної норми, про діалекти української мови.

діалекти-української-мови

У виховні цілі і завдання курсу входить формування дбайливого ставлення до діалектів української мови, виховання гармонійно розвиненої мовної особистості.

Завдання Діалектики:

- дати студентам уявлення про діалектологію як розділі науки про мову;

- ознайомити з основними українськими територіальними діалектами;

- показати особливості говірок української мови на різних мовних рівнях (фонетичному, морфологічному, синтаксичному та лексичному);

- розвиток навичок аналізу діалектного тексту, а також уміння користуватися різними типами діалектних словників.

Діалектологія

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні відомості про систему діалектних відмінностей сучасних українських говірок в зіставленні з сучасною літературною мовою;

- специфіку діалектної норми;

- діалектне членування мови;

- основні відмінності українських регіональних говірок в області фонетики, морфології, синтаксису української мови.

-- вміти:

- аналізувати діалектний текст за запропонованим планом;

- користуватися різними типами діалектних словників української мови;

- будувати логічно вірно усну та письмову мову;

- використовувати основні методи, способи і засоби отримання, зберігання, переробки інформації, нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності, готувати і редагувати тексти професійно і соціально значимого змісту.

-- володіти:

- лінгвістичною термінологією;

- культурою мислення;

- здатністю до спілкування, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;

- основами мовної професійної культури;

- базовими навичками збору і аналізу мовних і літературних фактів з використанням традиційних методів і сучасних інформаційних технологій.

мовознавство

Таким чином, дисципліна Діалектологія націлена на формування власне лінгвістичної і лінгвокультурної компетенцій філолога, майбутнього вчителя української мови та літератури, готовності продуктивно вирішувати професійні завдання в аспектах філологічного аналізу тексту та лінгвістичного аналізу тексту в школі (відрізняти діалектні форми мовлення від літературних, пояснювати різні факти сучасних українських говірок з точки зору історії мови та сучасних мовних процесів; володіти основними методами і прийомами інтерпретації мовних фактів з урахуванням знань, отриманих при вивченні сучасної української літературної мови та історії української мови).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!