Роздрукувати сторінку

Герменевтика, як навчальна дисципліна

« Назад

Герменевтика – це наука, яка вивчає теорію і методологія інтерпретації, особливо інтерпретацію біблійних текстів, літератури мудрості і філософських текстів.

У перекладі з грецької герменевтика означає – переводити, інтерпретувати. ЇЇ тлумачення фокусується в основному на текстах.

герменевтика

Спочатку під поняттям герменевтика розуміли тільки як теорію інтерпретації тексту, але пізніше його суть була розширена до питання загальної інтерпретації.

Сучасна герменевтика включає в себе як вербальні, так і невербальні зв'язки, а також семіотику. Герменевтика широко застосовується в гуманітарних науках, особливо в юридичній науці, історії і теології.

Мета курсу: дати студентам поняття про герменевтику як науку за допомогою знайомства з класичними працями з філософської герменевтики, а також сформувати вміння роботи з художнім текстом на основі отриманих знань.

Завдання курсу: навчити студентів аналізувати художній текст, використовуючи певний інтерпретаційний підхід; виробити навички роботи з текстом, використовуючи методи, засоби, що ведуть від аспектно-традиційного аналізу до цілісного сприйняття і інтерпретації художнього твору.

Процес вивчення дисципліни Герменевтика спрямований на розвиток наступних компетенцій:

- здатність породжувати нові ідеї (креативність), адаптуватися до нових ситуацій, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості;

- володіння навичками участі в роботі наукових колективів, що проводять дослідження широкої філологічної проблематики, підготовки та редагування наукових публікацій.

інтерпритація

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні терміни і поняття герменевтичної науки;

- історію розвитку герменевтичних ідей;

- специфіку літературознавчої герменевтики, її рецептивний характер;

- особливості розуміння та інтерпретації художнього тексту.

-- Вміти:

- працювати з науковою, довідковою, навчально-методичною літературою;

- проводити багатоаспектний аналіз художніх текстів і вільно їх інтерпретувати;

- застосовувати отримані знання і сформовані уміння герменевтического аналізу у своїй науковій практиці.

-- Володіти:

- основними термінологічним апаратом герменевтики;

- методами і прийомами багатоаспектного аналізу тексту;

- навичками порівняльного аналізу художніх творів, їх цілісної інтерпретації.

Інтерпритація-тексту

У Середні віки герменевтика розумілася як тлумачення Біблії. А як дисципліна герменевтика виникла разом з новою гуманістичною освітою 15-го століття як історико-критична методологія для аналізу текстів. Одним з досягнень ранньої герменевтики є те, що італійський гуманіст Лоренцо Валла довів у 1440 році, що Пожертвування Костянтина є підробкою. Це було зроблено через внутрішні докази самого тексту. Таким чином, герменевтика розширилася з її середньовічної ролі як пояснення істинного сенсу Біблії.

Отже, курс Герменевтика покликаний ознайомити студентів з основними принципами і методами тлумачення різних текстів, зокрема, біблійних, філософських, літературних та ін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!