Роздрукувати сторінку

Гендерна соціологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Гендерна соціологія відноситься до блоку загально-професійних дисциплін.

Основні теми курсу пов'язані з з'ясуванням змісту таких базових понять як «гендер», «гендерний контракт», «гендерна система», «гендерний дисплей» і ін. Та вивченням особливостей їх прояву і взаємозв'язку в сфері соціальних відносин.

гендер

Значне місце приділено вивченню таких проблем як прояв гендеру в теорії комунікації, гендерний вимір політичних процесів, дискримінація за ознакою статі в сфері зайнятості, вертикальна і горизонтальна сегрегація, взаємозв'язок економічного зростання і гендерної нерівності, гендер і соціальна стратифікація, гендерні аспекти соціальної політики.

Основна мета курсу: дати студентам поглиблене уявлення про основні поняття, підходи та напрямки сучасної гендерної теорії і показати можливості застосування гендерного підходу для проведення соціальних досліджень, ознайомити студентів з основними теоріями, поняттями, напрямками та можливостями сучасної гендерної соціології та інших суміжних з нею галузей (гендерної економіки, гендерної політології і т.д.), навчити їх аналізувати в рамках гендерного підходу уявлення про себе самих і орієнтуватися в різних громадських і культурних уявленнях про своє призначення як чоловіка або жінки, долаючи сексистські, расистські та інші дискримінаційні стереотипи.

Гендерна-нерівність

Завдання курсу:

- ознайомити студентів з основними поняттями, підходами, положеннями гендерної теорії;

- знайомство з основами гендерної соціології, її об'єктом, предметом, понятійним апаратом, основними завданнями;

- системно-історичне вивчення виникнення і розвитку фемінізму, жіночих і гендерних досліджень в контексті становлення України як соціально демократичної держави і формування громадянського суспільства;

- освоєння студентами гендерної методології, методів гендерно-орієнтованого соціологічного аналізу навколишньої дійсності і розуміння себе та своєї гендерної позиції в системі відносин сучасного суспільства;

- показати доцільність і можливість застосування гендерної теорії та методології для проведення соціальних досліджень;

- сформувати навички гендерного аналізу в різних областях соціогуманітарного знання;

- сприяти формуванню у студентів егалітарного мислення з метою пом'якшення гендерної асиметрії в суспільстві.

В результати вивчення курсу студенти повинні:

- вивчити основні гендерні теоретичні підходи;

- вміти самостійно орієнтуватися в науковій літературі за курсом;

- отримати навички самостійного аналізу та інтерпретації даних і результатів соціологічних досліджень з проблематики курсу.

Гендерна-соціологія

Методи навчання включають в себе: лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів, планові консультації.

Отже, навчальна дисципліна Гендерна соціологія пропонує не тільки новий погляд на «вічні» проблеми відносин між статями, а й новий підхід до процесу навчання, який безпосередньо пов'язаний з формуванням соціальної ідентичності, включаючи і гендерну ідентифікацію особистості. В рамках гендерної тематики розглядаються соціокультурні, соціально-економічні та політичні трансформації українського суспільства в останні 20 років його історії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!