Роздрукувати сторінку

Всесвітня історія, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальний курс Всесвітня історія призначений для ознайомлення студентів з основними проблемами, підходами і теоріями в вивченні загальної історії. Курс дає уявлення про системну історію світової цивілізації.

Актуальність даного курсу обумовлена перш за все тим, що на сучасному етапі наше суспільство потребує гуманізації та гуманітаризації освіти при підготовці фахівців вищої кваліфікації.

Всесвітня-історія

Знання всесвітньої історії дозволить студентам правильно оцінити особливості і виявити загальні риси історичного розвитку країн світу в певні хронологічні періоди, визначити типологічні риси національного характеру різних народів, які складалися століттями, поведінкові стереотипи в постановці завдань, способи вирішення тих чи інших питань і т.д., що в результаті допоможе осмислити і навіть передбачити подальший хід сучасних подій.

Даний курс нерозривно пов'язаний з наступними гуманітарними курсами – «Культурологія», «Історія України», «Філософія», «Історія міжнародних відносин» та ін. Координація даних курсів до програми вивчення курсу «Всесвітня історія» зробить знання студентів більш глибокими і міцними, дозволить говорити про єдність концепції гуманітарної освіти.

Особливості вивчення дисципліни полягають у тому, що в основу викладу курсу покладено поєднання двох підходів – проблемного і хронологічного. Із усієї сукупності всесвітньої історії виділені ключові проблемні блоки: особливості економічного розвитку країн світу, становлення і розвиток соціальної структури, динаміка взаємин влади і суспільства. Проблемно-блоковий підхід дозволить проаналізувати найважливіші аспекти життя держави і суспільства різних країн світу, встановити первинні логічні зв'язки, які є фундаментом для розуміння більш складної логіки історичного процесу.

Загальна-історія

Метою цього курсу є формування у студентів конкретних уявлень про найважливіші події, що визначили хід всесвітньої історії; ознайомлення студентів з основними теоріями, методами і підходами у вивченні проблем всесвітньої історії; формування у студентів наукового світогляду, відродження інтересу до загальнолюдських, загальноукраїнських цінностей, формування у них творчого мислення та національної самосвідомості.

Основні завдання курсу полягають в наступному:

1) сформувати у студентів науковий світогляд;

2) дати студентам уявлення про основні соціально-історичні умови, що лежать в основі світової історії;

3) навчити студентів методам роботи з історичною, науковою, довідковою та навчальної літературою;

4) навчити узагальнювати і систематизувати знання з всесвітньої історії;

5) допомогти студентам сформувати власну думку з ключових питань загальної історії.

Світова-історія

У результаті вивчення курсу студент повинен знати основні терміни, поняття і підходи у вивченні всесвітньої історії, вміти освоювати історичну інформацію, володіти навичками роботи з історичними джерелами, мати власну думку з ключових питань загальної історії і вміти її відстоювати.

Отже, курс Всесвітня історія дає цілісне уявлення про світові історичні процеси. Вивчає становлення і падіння наймогутніших імперій. Оволодіння курсом підвищує теоретичний рівень і розширює кругозір студентів, допомагає їм оволодіти культурою і методикою аналізу, прищеплює навички творчого осмислення процесів і явищ в сфері світової історії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!