Роздрукувати сторінку

Готська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Готський мова – найдавніша з письмово зафіксованих германських мов, вона дає унікальний матеріал для вивчення комплексу історико-лінгвістичних дисциплін в німецькому мовному континуумі, залишаючись найважливішим інструментом освіти філолога-германіста.

Готська мова як навчальна дисципліна – вивчає історію виникнення і розповсюдження готських племен, формування готської мови і її відокремлення від інших германських мов, лінгвістичні особливості даної східно-німецької мови.

готи

Мета: ознайомити студентів з історією виникнення готської мови, її особливостями і загальними принципами, сформувати у них навички дослідження вивчення готських текстів, познайомити з методикою порівняльно-історичного аналізу і реконструкції на всіх мовних рівнях, стимулювати інтерес студентів до вивчення історії германських мов, літератури і культури, їх носіїв в найдавніший період, закласти основи історико-філологічної культури.

В результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен мати: загальне уявлення про готів і їхню мову в контексті історії німецького світу;

2. повинен вміти: застосовувати отримані знання в області готського мовно-наукового дослідження і інших видах діяльності;

3. повинен володіти: основними методами і прийомами дослідницької та практичної роботи.

Близькість готської мови до загальнонімецької, її архаїчність і єдність письмової фіксації дозволяють реконструювати прагерманські форми і простежувати їх зміни, які отримали пізніше розвиток в різних ареалах.

готська-мова

Вивчення взаємин готського та інших давньогерманських мов дозволяє правильно тлумачити складні генетичні зв'язки цих мов, визначати характер їх розвитку і взаємовпливу після розпаду прагерманської спільноти.

Дані готської мови дозволяють також точніше виявити становлення найважливіших загальнонімецьких типологічних і структурних особливостей на тлі індоєвропейських.

Готська мова рано відокремилася від давньогерманської і прогресивно поширювалася разом з її носіями на територіях заселених в основному негерманськими народами. Тому нерідко її визначають як «колоніальну мову». Публікацію і вивчення готських текстів розпочато в XVII столітті. Дослідження готських пам'ятників, які відбили найперші спроби створення письмово-літературних форм у давньогерманських етносах, дозволяє простежити типологію, тенденції становлення окремих німецьких літературних мов (значення християнської перекладацької традиції, вплив латинської та давньогрецької мов і т. д.).

Матеріали готської мови доводить необхідність вивчення динаміки і хронології ареальних контактів давньогерманських мов, обумовлює спільність їх структурних ознак, наприклад, західногерманські групи на відміну від північнонімецької.

давньогерманські-мови

Цікаві також зв'язки і контакти готської мови з мовами інших народів пізньоантичної і ранньосередньовічної Європи (прибалтійський ареал, кельтська, «народна латинь », романська, слов'янська).

Таким чином, дисципліна Готський мова є надзвичайно важлива у освіті майбутнього філолога і його подальшій професійній діяльності, адже готська мова є відправним пунктом для порівняльно-історичного та історико-типологічного індоєвропейського і германського мовознавства. До матеріалів готської мови закономірно звертаються дослідники в сфері давньогерманських мов, а також етимології романських мов, лексикографи, філологи-медієвісти і історики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!