Роздрукувати сторінку

Англійська мова та література, як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальний предмет Англійська мова та література – це практичний курс іноземної мови, який націлений на оволодіння студентами спеціальних знань та умінь на основі читання, перекладу та аналізу англійських творів.

Цей курс призначений для студентів, які вже володіють письмовою та усною англійською.

англійська-література

Предмет Англійська мова та література входить до складу циклу загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. Навчальна дисципліна передбачає професійно-орієнтоване вивчення англійської мови та літератури.

Об’єкт курсу – англійська мова, тексти англійської літератури.

Предмет – граматичні та стилістичні особливості англійської мови, історія, напрямки, розвиток, представники, спадщина англійської літератури.

Основною метою курсу Англійська мова та література є вдосконалення навичок практичного володіння мовою для активного застосування її в повсякденному спілкуванні і професійній діяльності при вирішенні ділових, наукових, політичних, академічних, культурних завдань. Введення студентів у світ літературно-художньої культури Великобританії і Америки. Знайомство з класичними творами різних епох і літературних напрямів, їх внеском в національні культури англомовних країн, а також з основами практичного аналізу структурних і семантичних особливостей художнього тексту.

англійська-мова

Завданнями даного курсу є:

- вдосконалення мовних навичок і умінь усного та писемного мовлення, необхідних для соціального та професійного спілкування;

- вдосконалення навичок граматичного оформлення висловлювання;

- вдосконалення основних лінгвістичних понять і уявлень;

- вдосконалення навичок перекладу науково-популярної літератури і літератури за фахом, анотування і реферування текстової інформації;

- вдосконалення навичок складання і здійснення монологічних висловлювань по професійній тематиці (доповіді, повідомлення та ін.);

- вдосконалення навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою на іноземній мові з метою отримання професійної інформації;

- розвиток умінь читати оригінальну художню прозу, використовуючи різні типи читання – ознайомлювальне, пошукове, а також читання тексту з детальним розумінням прочитаного;

- розвиток умінь обговорювати тематику художнього твору і підняті в ньому автором проблеми;

- розвиток умінь висловити своє ставлення до прочитаного і аналізувати інформацію, закодовану автором в тексті літературного твору;

- розвиток умінь реалізовувати міжпредметні зв'язки та підвищувати рівень загальної культури і освіченості студентів, розширювати їх кругозір;

- підвищувати мотивацію до оволодіння іноземною мовою.

Навчальна дисципліна Англійська мова та література тісно пов’язана з іншими гуманітарними та суспільними науками: лінгвістикою, українською мовою і літературою, історією, географією, краєзнавством, суспільствознавством і т. д. та не суміжними науками: інформатикою, математикою, фізикою та ін.

англійські-твори

Отже, курс Англійська мова та література дозволяє студентам вдосконалити навики володіння англійською мовою, знайомлячись з англійськими літературними текстами різних історичних епох, від Шекспіра до Вірджинії Вульф, вивчати і аналізувати уривки, які стосуються культурних, соціальних, історичних і політичних контекстів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!